– Staten lytter ikke til motargumenter

MoMA i New York ber norske styresmakter revurdere riving av Y-blokka. Statsråd Nikolai Astrup mener det ikke er fremkommet nye synspunkter som vil endre avgjørelsen.

Picassos utsmykning Fiskerne på Y-blokkas fasade er dekket av en presenning i forbindelse med demonteringen. Foto: Adrian Bugge (yblokkfoto.no).

Den 5. mai mottok Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune et brev fra sjefskuratorer Martino Stierli og Ann Temkin ved Museum of Modern Art (MoMA) i New York, der de uttrykker bekymring for planene om å rive Y-blokka og stiller seg bak institusjonene og individene som i lang tid har kjempet for bevaring. Brevet er også sendt til statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Stierli og Temkin vektlegger verdien av Picassos utsmykninger, som de hevder representerer begynnelsen på kunstnerens arbeid med monumentale skulpturer. Demontering av verkene og rivingen av blokka vil bli et stort tap for Norges kulturarv og arkitekturhistorie, og det vil, mener de, være i strid med Picassos egne intensjoner å omplassere hans verk.

Arbeidet til arkitekt Erling Viksjø trekkes frem som et unikt eksempel på europeisk, brutalistisk arkitektur og etterkrigstidens «syntese av kunstartene», og brevet avsluttes med en anbefaling til norske styresmakter om å revurdere avgjørelsen om å rive og ta seg tid til å finne en ny plan for å bevaring og konservering, både av arkitekturen og kunsten.

På spørsmål om hvordan de stiller seg til brevet, sier direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Siri Gauthun Kielland, at flere fagpersoner har brukt muligheten til å uttale seg i forbindelse med behandlingen av rivesøknaden, og gjør oppmerksom på at beslutningen om å endre standpunkt for riving ligger hos staten. Hun legger til at et flertall i bystyret oppfordret departementet til å revurdere rivingsplanene i slutten av april, gjennom Oslo kommunes høringsuttalelse til endringen av reguleringsplanen for regjeringskvartalet.

Nikolai Astrup, statsråden som er ansvarlig for bygget, sier om brevet fra MoMA at han allerede var godt kjent med kulturminneverdiene og Y-blokkas arkitektoniske, kulturhistoriske og kunstneriske verdier da beslutningen om å rive ble tatt, og at det ikke er fremkommet nye synspunkter som vil endre avgjørelsen.

Fra arbeidet med å demontere Picasso-veggen, fotografert gjennom et hull i gjerdet 1. mai. Foto: Adrian Bugge (yblokkfoto.no).

Bekymret for sikring av kunstverkene

Kielland forteller at Oslo kommune selv har vært bekymret for bevaring og sikring av kunstverkene, og at de derfor har krevd at Statsbygg knytter til seg ansvarsbelagt kompetanse for å ivareta dem.

Allerede 2. mars begynte Statsbygg forberedelser til riving og demontering av kunsten. Arbeidet skjer samtidig med aksjoner på bakkeplan, som protestmasj og folkelenke, og politiet har bøtlagt enkelte deltakende demonstranter. Tidligere denne uken publiserte et medlem av Facebook-gruppen «Vern Y-blokka» en video der statsbyggansatte så ut til å gjøre inngrep på verket Fiskerne. Videoen skapte bekymring for eventuelle skader på verket.

Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg, betrygger Kunstkritikk med at inngrepet er ment å gjøre betongen mer robust i forbindelse med nedtakingen. På spørsmål om tidsperspektivet stipulerer Weiby at det vil ta to-tre måneder å ta ned kunsten, og at de begynte arbeidet i april.

Da det ble kjent at Statsbygg skulle begynne rivingen allerede i april, stevnet Norske arkitekters landsfobund (NAL), Fortidsminneforeningen og Støttegruppen for å bevare Y-blokka staten, men de ble avvist av Oslo tingrett.

Altså venter man ikke på utfallet av saken som skal opp i tingretten i august, der NAL og Fortidsminneforeningen vil ha den statlige reguleringsplanen og rammetillatelsene for rivingen kjent ugyldig og et midlertidig forbud mot riving innført.

Tirsdag denne uken sendte SVs stortingsrepresentant Petter Eide et uavhengig representantforslag til hastebehandling i Stortinget om å stanse rivningsarbeidet inntil tingretten har behandlet denne saken.

– Staten lytter ikke

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL) ser MoMAs engasjement som nok et eksempel i en lang rekke reaksjoner fra både nasjonale og internasjonale institusjoner på at denne saken ryster en hel verden.

– Det har først og fremst stor moralsk betydning for alle som kjemper for saken, og burde ha konkret betydning for de som har vedtatt å rive, sier Løkken.

Men han har små forventninger til at det vil bli en stans i rivingen, og hevder at vedtaket er trumfet igjennom til tross for at det er avdekket flere juridisk og prosessuelt tvilsomme sider i saken, og at alle argumentene staten har anført for å rive, har blitt saklig motbevist. Støtten fra MoMA tror han ikke at vil endre realitetene.

– Denne saken har vist oss at staten overhodet ikke lytter til noen motargumenter. Den norske stat har mistet all kredibilitet og troverdighet når det gjelder ​å verne om ​vår viktigste kunst-, arkitektur og kulturarv, sier Løkken.

Folk uttrykker sorg over rivingen som pågår på den andre siden av gjerdet, 30. april. Foto: Adrian Bugge (yblokkfoto.no).

Leserinnlegg