Eksotiske portretter

Bildene på Mette Tronvolls utstilling Mongolia på galleri K er uten tvil fascinerende og visuelt interessante

Bildene på Mette Tronvolls utstilling Mongolia på galleri K er uten tvil fascinerende og visuelt interessante. Men før man lar seg forføre bør man kanskje stoppe opp et øyeblikk og se på hva som skjer i det de griper tak i oss og trekker oss inn i sin verden.


Galleri K i Oslo stiller for tiden ut Mette Tronvolls fotografiserie Mongolia. Bildene er tatt under en reise til landet kunstneren foretok i fjor, og viser nomader i forskjellige hverdagslige situasjoner. Bildene er en forlengelse av prosjektet Isortoq Unartoq fra 1999, hvor hun viste bilder av Grønlandske inuitter, badende i varme kilder under åpen himmel.

Tronvolls fotografier kan sees i lys av den fotografiske trenden til å vende tilbake til en tradisjonell realistisk anvendelse av fotografiet. I motsetning til mer konseptuelle tilnærminger, er denne trenden preget av at den sjelden problematiserer selve den fotografiske avbildningen. Fotografiet blir behandlet som en (fullstendig) transparent og ”objektiv” tilnærming til virkeligheten. Dette er også tendensen i Mette Tronvolls arbeider.

Bildene på denne utstillingen er uten tvil fascinerende og visuelt interessante. Men før man lar seg forføre bør man kanskje stoppe opp et øyeblikk og se på hva som skjer i det de griper tak i oss og trekker oss inn i sin verden. Det at bildene kommuniserer så direkte, eller at de er bilder som man umiddelbart æforstår”, kan være et uttrykk for at de spiller med etablerte meningsstrukturer, og dermed at de ikke problematiserer rådende tankemønstre knyttet til fremmede kulturer og til å ta bilder av dem.

Til en viss grad bestreber Tronvoll seg på å undergrave inngrodde forestillinger om såkalte primitive samfunn. For eksempel viser hun en ung kvinne iført et par Nike joggesko og collegegenser med engelsk påskrift, noe som rimer dårlig med våre forestillinger om nomadeliv. Ellers kan det virke som de avfotograferte selv i noen grad har fått bestemme hvordan de skal presenteres. Blant annet vender de avbildede konsekvent blikket inn i kamera. Fordi de ser ut på oss blir bildene ikke fullt så objektiviserende som de ellers lett kunne bli. På tross av dette vil jeg hevde at Tronvoll i disse bildene legger seg for nær tradisjonelle fotografiske konvensjoner til å skape en effektiv myte-kritikk.


Arkivet
Fotohistorisk kan det være naturlig å forstå Tronvolls statiske og ”ikke-narrative” bilder som en type fotografiske arkiver. I likhet med tradisjonelle fotografiske arkiver, fungerer Tronvolls bilder som midler til å forevige fenomener som er i ferd med å gå over i historien. På samme måte som for eksempel fotografene knyttet til det franske ”Mission Heliograpique” på midten av 1800-tallet ”foreviget” middelalderruiner, er det som om Tronvoll vil fastholde noen siste etterlevninger av ”autentisk primitivt liv” før de blir oppslukt i den industrialiserte verden.

Det problematiske med slike arkivfotografiske prosjekter, er at de sikter seg inn på å formidle en form for ”objektiv” kunnskap, av den typen som tradisjonelt er forbundet med biblioteker, leksika, botaniske og zoologiske samlinger osv. Kunnskapen som er nedfelt i slike arkiver er tradisjonelt sett på som hevet over historiske og geografiske forskjeller, den er i det hele tatt hevet over enhver tolkning. Slik Michel Foucault teoretiserer omkring arkivet, fremstår disse ”sannhetene” som langt fra ”objektive”. I tillegg ser han arkivet som grunnleggende koblet til utøvelsen av makt. Det finnes en hel skole av æfoucaultianske” fotohistorikere som er ute etter å kartlegge hvordan fotografisk ”objektivitet” kan kobles til enkeltgrupper i samfunnet og deres interesser. Den amerikanske fotohistorikeren Allan Sekula har for eksempel vist hvordan fotografiet har blitt benyttet til identifikasjon og eksklusjon av grupper ansett som uønskede eller mindreverdige, og da spesielt jøder og kriminelle.

Tronvoll har selvfølgelig ikke til hensikt å ekskludere eller stigmatisere de mongolske nomadene. Men samtidig synes jeg det er vanskelig å se på disse bildene som en poengtert kritikk av rådende forestillinger eller fotografiske praksiser. Bildene innordner seg meningshierarkier og tankemønstre nokså smertefritt, med alle de implikasjonene det måtte ha for våre holdninger overfor menneskene de avbilder. Det er heller ikke lett å finne noen grunnleggende problematisering av det man kan kalle fotografiske ”oppdagelsesreiser” her. Denne formen for vestlig kulturimperialisme spøker i bakgrunnen av bildene så lenge det ikke finnes mer i dem som motsier en slik lesning.

Roland Barthes er en annen viktig fototeoretiker som har beskrevet det manipulerende, og i verste mening retoriske, aspektet ved realistiske fotografier. Han mener slike bilder fungerer som en falsk ”sannhetsgaranti” for et hvert budskap man knytter til dem. Ved å bestemme hva som inkluderes i bildet og hvilken kontekst det presenteres gjennom, kan avsenderen påvirke hva som skal formidles. Samtidig forsikrer fotografiet at budskapet, hva det nå enn måtte gå ut på, blir forstått som sannheten selv.

Fotografisk mening er dermed langt på vei prisgitt sammenhengen bildet presenteres gjennom. I Tronvolls tilfelle er den institusjonelle rammen ”kunst”. Dette skaper en underlig spenning i bildene i og med at de så å si er fanget mellom to vidt forskjellige menings-universer; det vitenskapelige og det kunstneriske. Det saklig dokumenterende settes opp mot kunstrammens forventninger om kunstnerisk uttrykksbehov osv. Dette skaper kanskje et friere spillerom for tolkninger, men den objektiviserende effekten er den samme.

Portretter av ”den andre”
Den dominerende form for portrett i den vestlige kunst- og fotografitradisjonen har fungert som selvfremstilling; portrettet har vært et instrument for de priviligerte i samfunnet til å danne seg et idealisert, imaginært selvbilde. Med spredningen av fotografiet har dette også etter hvert blitt en mulighet for vanlige mennesker i den industrialiserte verden.

I Tronvolls bilder kan man ikke snakke om en slik speilingsfunksjon. Hennes bilder fra østen er primært adressert til et vestlig publikum. Bildene fungerer som ”vinduer” som åpner opp mot utsiden, mot ”det som ikke er oss.” Den palestinske litteraturforskeren Edward Said har hevdet at orienten, slik den blir forstått i vesten, først og fremst fungerer som et motstykke til vesten selv, altså som en slags ”vestens andre.” Den må dermed primært forstås som en del av vestens egen selvforståelse. Dette kommer, sier han, langt på vei av at vesten benytter egne begreper og kategorier i sine definisjoner.

Denne innvendingen rammer kanskje også Tronvolls fotografier. Vi ser med utpreget vestlige øyne, gjennom et utpreget vestlig formspråk. I tillegg er ”kunstverdenen”, som er disse bildenes arena, et utpreget vestlig fenomen, som har få berøringspunkter med den virkeligheten bildene forsøker å fremstille.

Landskap
Det er også enkelte landskapsfotografier på denne utstillingen. Ett viser et slettelandskap liknende de vi ser i bakgrunnen av enkelte av portrettene, og to andre viser pittoreske sanddyner i Gobi-ørkenen. Tronvolls estetiske og apolitiske omgang med det eksotiske blir her ytterligere understreket. Slik det virker, er hennes siktemål ikke å problematisere sosiale og kulturelle konflikter. Snarere kan det virke som om hun tildekker eller rett og slett vil vende ryggen til motsetninger.

En parallell man kanskje kunne trekke for å klargjøre hva som står på spill i gjenetableringen av det realistiske fotografiet i Tronvolls bilder, er Andres Serranos fotografiserie Nomads fra 1990. Her har Serrano benyttet portrettsjangeren på en gruppe mennesker man tradisjonelt ikke forbinder med den, nemlig uteliggere fra vestlige storbyer. Ved første øyekast ser disse bildene ut som tradisjonelle, monumentaliserende portretter av indianerhøvdinger eller liknende, inntil man ved nærmere undersøkelse ser at de avbildede er noe så uromantisk som lutfattige og skitne hjemløse. Serrano benytter sjangeren ”heroisk portrett” strategisk og ironisk. I motsetning til hos Tronvoll blir de fotografiske konvensjonene eksponert som konvensjoner. I Nomads blir vi ikke bare konfrontert med vår egen kulturs stereotypiske forestillinger om ”den andre,” som et tomt skall eller som klisjé, vi blir også minnet om at samfunnets kulturelle og økonomiske utskilling av annethet skjer i vårt eget samfunns midte, og at ofrene for dette lever og bor i våre egne byer, sammen med oss selv. Prisen Tronvoll betaler for å opprettholde fascinasjonen eller virkelighetseffekten i sine bilder, er å måtte gi avkall på en grunnleggende problematisering av hegemoni og meningsstrukturer i kunsten.

Comments (5)