Lover omfattende kunstsatsning

Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte fredag den første stortingsmeldingen om visuell kunst, hvor det legges opp til en omfattende satsning på kunstfeltet.

Kulturminister Anniken Huitfeldt studerer modellen av det nye Nasjonamuseet på Vestbanetomta. Foto: KUD/Wenche S. Nybo.

Fredag 4. mai la kulturminister Anniken Huitfeldt frem den første stortingsmeldingen om visuell kunst, Meld. St. 23 (2011 – 2012) Visuell kunst.

– Vi legger opp til den største satsingen på visuell kunst noensinne, sa Huitfeldt under presentasjonen, som fant sted på besøkssenteret til det nye Nasjonalmuseet.

– I Kulturløftet har regjeringen forpliktet seg til en ambisiøs satsing på billedkunst og kunsthåndverk bl.a. gjennom å utvikle visningsarenaene. Meldingen legger opp til satsing på kunst i offentlige rom og styrking av norsk arkitektur og stedsutvikling, sa kulturministeren. Huitfeldt bemerket at målet blant annet er å gi det visuelle feltet større oppmerksomhet og økt publikumsoppslutning.

Blant hovedtiltakene regjeringen går inn for i meldingen, er å styrke formidlingen av visuell kunst i regionene ved blant annet å øke støtten til museer med kunstsamlinger og ved å gi støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra, samt å opprette en arrangørstøtteordning for det visuelle feltet under Norsk kulturfond som skal gå til det frie feltet / kunstnerstyrte arenaer, kunstfestivaler, program for større samarbeidsprosjekt og internasjonale samarbeidsprosjekter av ekstraordinær karakter i Norge.

Departementet foreslår dessuten en styrking av produksjonsleddet, blant annet ved å revidere og utvide av avtalen om utstillingsvederlag, samt å etablere et pilotprosjekt for å prøve ut en ordning med ustillingshonorar i statsstøttede institusjoner. Et annet tiltak som berører kunstnernes økonomiske situasjon er det allerede mye omdiskuterte forslaget om å utfase ordningen med garantiinntekt (GI), for i stedet å etablere to nye, mangeårige stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere.

Huitfeldt har tidligere varslet at det nåværende stipendet for fullført kunstutdanning vil bli lagt om. I stortingsmeldingen heter det at departementet nå arbeider med å erstatte dagens ordning med en søknadsbasert ordning som innebærer at stipendmidlene forbeholdes kandidater som etablerer seg i kunstneryrket etter endt utdanning. Det legges opp til at kunstnere som har utdannelse fra utlandet kan søke på den nye ordningen på lik linje med de norske studentene.

Stortingsmeldingen legger også opp til en satsning på kritikk. I et eget kapittel om kunnskap, kritikk og forskning, hvor nettstedet Kunstkritikk omtales som «en dynamisk og faglig offentlig kunstplattform for kritikker og diskusjoner» sies det at departementet ser at det er viktig å styrke vilkårene for kunstkritikken, som «spiller en viktig rolle for den visuelle kunstens synlighet og plass i den offentlige samtalen». Som tiltak foreslås det å opprette flere stipend til kunstkritikere på det visuelle kunstfeltet, samt å vurdere en støtteordning for uavhengige kunstmagasiner.

Blant tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen er for øvrig å klargjøre rollefordelingen mellom OCA (Office for Contemporary Art Norway) og Norsk kulturråd, styrke OCAs internasjonale formidlingsvirksomhet og støtte internasjonale samarbeidsprosjekter i Norge ved en egen avsetning innenfor Kulturfondet. Det vises til at det registreres et stigende antall søknader om internasjonal deltakelse hos Norsk kulturråd, noe departementet mener kan være et signal om at OCA har for knappe midler.

Leserinnlegg