Kritikerstipend til fire kunstkritikere

Jonas Ekeberg, Hanne Hammer Stien, Line Ulekleiv og Maria Moseng er alle tildelt ettårig arbeidsstipend for 2014.

Maria Moseng begynte å skrive for Kunstkritikk i 2013. Hun er blant kritikerne som i år mottar arbeidsstipend.
Maria Moseng begynte å skrive for Kunstkritikk i 2013. Hun er blant kritikerne som i år mottar arbeidsstipend.

Årets stipendtildelinger fra Statens kunstnerstipend, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Bildende Kunstneres Vederlagsfond er nå offentliggjort.

Fra Statens kunstnerstipend bevilges i år totalt 268 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2014 – av disse går 161 millioner kroner til kunstnerstipend.

Antallet arbeidsstipend til kritikere er nå økt fra tre til fire ettårige stipend, og tre av disse stipendene på 202 000 kroner går i år til kunstkritikere. De tre er Jonas Ekeberg, tidligere redaktør for Kunstkritikk, Line Ulekleiv, som har skrevet for en rekke ulike publikasjoner og for Kunstkritikk siden 2005, og Hanne Hammer Stien, som blant annet har skrevet kritikk for Billedkunst og som for tiden sitter i Stiftelsen Kunstkritikks styre. I tillegg gis det et eget arbeidsstipend til en filmkritiker, og i år er mottakeren av dette stipendet Maria Moseng, som nå også er blant Kunstkritikks faste skribenter.

For øvrig er det nytt i år at Statens kunstnerstipend deler ut stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere. Ordningen erstatter garantiinntekten, som er under utfasing. Disse stipendene ble i fjor høst foreslått kuttet av den da påtroppende Høyre-Frp-regjeringen. Kuttforslaget ble møtt med sterke reaksjoner i kunstfeltet – og fikk altså ikke gjennomslag i Stortinget. De nye stipendene består i 2014 av 33 tiårige stipender for etablerte kunstnere og 20 stipender for seniorkunstnere. Begge disse nye stipendtypene bortfaller når mottakeren fyller 67 år.

Kulturrådet melder at det ved søknadsfristens utløp 15. oktober 2013 var kommet inn rundt 8600 søknader. Av disse var det 895 som fikk stipend. Behovet er altså fortsatt langt større enn tildelingene kan dekke.

Leserinnlegg