Ved idealismens smertegrenser

Den tverrfaglige institusjonen House of Foundation i Moss har startet kronerulling for å komme seg gjennom en økonomisk krise.

Audiatur bokhandel i House of Foundation.
Audiatur bokhandel i House of Foundation.

I en gammel murbygning i Møllebyen i Moss, har det uavhengige kunstnerkollektivet og litteraturhuset House of Foundation (HoF) holdt til siden 2009. Huset inneholder blant annet den særegne og idealistiske bokhandelen Audiatur, som ble kåret til Årets bokhandel i 2012. Bokhandelen, som også har en nettjeneste, har spesialisert seg på småforlagsutgivelser, eksperimentell prosa og poesi, humanistisk og sosialvitenskapelig faglitteratur, fanziner og tidsskrifter, og er en uvurderlig ressurs om man vil holde seg orientert i samtidslitteraturen. Her er også en distribusjonssentral for skandinavisk småpresse (dssp), utstillingsvirksomhet i tre visningsrom, et kunst/designutsalg, samt kontorer og atelierer. Ut av prosjektet springer også forlaget H//O//F og Møllebyen Litteraturfestival, og nyskapningen House of Foundations barnefestival, som arrangeres for første gang i september i år. Noe av det som gjør stedet unikt, er den gjennomførte tverrfaglige profilen, men også at det inngår i et større skandinavisk nettverk av uavhengige aktører.

I likhet med de fleste selvorganiserte prosjekter, sliter HoF imidlertid med økonomien. Ut 2015 har de prosjektstøtte på 300 000 kr årlig fra Norsk kulturråd, samt en mer beskjeden støtte fra Moss kommune, men må fortsatt basere seg på frivillighet og gratisarbeid, forteller daglig leder Martin M. Sørhaug, som sammen med Mari Kolsrud Hustoft er initiativtaker til prosjektet. Det er altså ikke samsvar mellom kompetanse- og produksjonsnivå og de økonomiske betingelsene, påpeker han til Kunstkritikk.

Martin M. Sørhaug på jobb i Audiatur bokhandel, foran verket Be Patient av Shwan Dler Quaradaki, som har hatt fast i bokhandelen. Foto: Ingeborg Malterud.
Martin M. Sørhaug på jobb i Audiatur bokhandel, foran verket Be Patient av Shwan Dler Quaradaki, som har fast plass i bokhandelen. Foto: Ingeborg Malterud.

Sørhaug gikk i fjor ut med et debattinnlegg i Moss Avis, hvor han oppfordret kommunen til å ta sitt eget slagord, «Moss kan kunsten», på alvor. Innlegget var en reaksjon på begrunnelsen HoF hadde fått for et avslag på utstillingsstøtte, hvor det ble vist til at kommunen allerede støtter Punkt Ø. Også i år ble søknad om utstillingsstøtte avslått. Interessant nok står det i kommunens årsbudsjett for 2014 at «til tross for kommunens driftstilskudd til Punkt Ø, så ligger ikke Moss særlig høyt når det gjelder utgifter til kunst i forhold til sammenlignbare kommuner».

Nylig har situasjonen blitt mer prekær, ettersom HoF har blitt pålagt å gjennomføre en rekke utbedringer som har ført til store uforutsette utgifter. Som en konsekvens må de i høst blant annet redusere åpningstiden til kun lørdag og søndag, og de har nå gått ut i sosiale medier og oppfordret folk til å støtte House of Foundations venneforening.

Audiatur bokhandel i House of Foundation.
Audiatur bokhandel i House of Foundation.

Frilans kunstkurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk er blant dem som har reagert og gitt sin skjerv. Han begrunner det særlig ut fra et engasjement for bokhandelen.

– Jeg gir min støtte først og fremst fordi jeg så gjerne vil at Audiatur bokhandel skal fortsette å eksistere. Det skyldes dels egeninteresse. Utvalget, stilen og atmosfæren gir meg stor glede. I tillegg synes jeg det er viktig at en bokhandel som Audiatur finnes. I selskap med andre som Tronsmo og Torpedo i Oslo, tjener den som eksempel på hva en bokhandel kan og bør være. Den gjennomsnittlige kjedebokhandelen må ikke få monopol på forestillingen om hva en bokhandel er. Jeg betaler gjerne penger for at dette ikke skjer.

Martin M. Sørhaug forteller at krisen ble utløst etter at kommunen i fjor høst oppfordret dem om å søke skjenkebevilling.

– En permanent bevilling vil kunne gi oss en mulighet til å få større inntekter. Men i forbindelse med saken ble det avdekket byggtekniske mangler. Vi har blitt nødt til å søke bruksendring, og før vi kan gjøre det må vi utbedre branntekniske mangler og ventilasjon, samt sørge for utbedringer knyttet til forskrift om universell utforming.

Fra Ignas Krunglevicius' utstilling Derivatives under Møllebyen Litteraturfestival 2013. Foto: House of Foundation.
Fra Ignas Krunglevicius’ utstilling Derivatives under Møllebyen Litteraturfestival 2013. Foto: House of Foundation.

Hvor mye vil utbedringene koste?

– Samlet sett er utgiftene opp mot en million kroner. Av dette bekoster huseier, Kvernhuset Eiendom, en stor del, mens vi er ansvarlig for å dekke utbedringer som er direkte følger av vår bruk. Vi har søkt Norsk kulturråd, Sparbank1 Akershus Østfold og Moss kommune om tilskudd. Men det er viktig at vi også kan stille med en egenkapital, og en realistisk målsetning er på 60 000 kr. Venner av huset og bokhandelen har donert rundt 30 000 kr så langt. Dette sender signaler om at vi har støtte både hos lokalbefolkningen og blant kunst- og litteraturinteresserte utenfor Moss. Folk donerer alt fra en hundrelapp til flere tusen kroner.

Som følge av utfordringene legger House of Foundation opp til færre utstillingsperioder, men tomt blir det ikke i lokalene. Lørdag 23. august åpnes to nye utstillinger – en separatutstilling med Camilla Wexels Riser, og en med Rune Markhus’ illustrasjoner fra forlaget H//O//Fs  nyeste utgivelse, Hva var det hun sa? Senere i høst vises Unn Fahlstrøm og Paulina Pöllänen, mens programmet i 2015 består av Anja Carr, Gitte Sætre, Julie L. Porter/Jens Stegger Ledaal, Christine Malnes og Hanan Benammar – samt festivalutstillere under Møllebyen Litteraturfestival, som avholdes på nytt i august 2015.   

Fra Thomas Kvams utstilling Endgame Narrative / Archive Comparative under Møllebyen Litteraturfestival 2011. Foto: House of Foundation.
Fra Thomas Kvams utstilling Endgame Narrative / Archive Comparative under Møllebyen Litteraturfestival 2011. Foto: House of Foundation.

I debattinnlegget ditt i fjor skrev du at dere «er i ferd med å etablere noe fantastisk ut av ingenting» – altså ut av ren idealisme. Nå, et år etter, er situasjonen krisepreget, og dere gir ikke opp, men satser på å komme på beina igjen til femårsjubileet i november. Går det en smertegrense et sted, eller er dere helt ustoppelige?

– Vi opererer vel med flere smertegrenser, hvor vi hele tiden må spørre oss selv: Hvor lenge er det forsvarlig å drive som vi gjør under dagens betingelser? Vi forsøker å ha et pragmatisk blikk på det hele, og reduserer blant annet åpningstiden. Det er kun ved slike tilpasninger at vi fortsatt kan se fremover, sier Sørhaug, men understreker at målet er å utvide åpningstidene. Han forteller at det legges ned en stor innsats fra frivillige i forbindelse med montering, oppfølging av kunstnere, musikere, forfattere, forberedelser til arrangementer etc.

– Selv om det ikke er så mange som er til stede i butikken i det daglige, er det mange som investerer både tid og krefter for å få det hele til å henge sammen. Vi setter i disse dager opp en turnus hvor frivillige – personer som tidligere har vært på tiltak, medlemmer av vårt kunstneriske råd – trår til og fyller vaktene i helgene frem til nyttår. Jeg har selv også kun jobbet frivillig disse fem årene, i 50%, ved siden av annet lønnet arbeid og diverse prosjekter. Men det kan ikke gå så lang tid før jeg enten søker annet arbeid eller kan ta ut lønn for arbeidet på HoF, sier Sørhaug.

Presentasjon av Audiatur Print #1-3, 2011, poesi i posterformat, kuratert og designet av Judith Nærland.
Presentasjon av Audiatur Print #1-3, 2011, poesi i posterformat, kuratert og designet av Judith Nærland. Foto: House of Foundation.

Seksjonslederne Arne Vestbø og Hilde Stenseng fra Norsk kulturråd sier til Kunstkritikk at de anser House of Foundation for å være ganske unikt i norsk sammenheng, og at det er på bakgrunn av kvalitetsvurdering at Kulturrådet har gitt dem støtte fra flere ordninger de siste årene. De sier at Kulturrådet håper HoF klarer å drive videre.

Hva tenker dere om kommunens og fylkeskommunens ansvar for videre drift?

– Virksomhetsstøtten fra Kulturrådet har ikke et eksplisitt krav om regional finansiering, men i vurderingen av søknader er lokal forankring et viktig perspektiv, for eksempel hvorvidt det finnes et økonomisk grunnlag som sannsynliggjør at etablering og langsiktig drift lar seg gjennomføre.

Vil Kulturrådet gå inn med ytterligere bevilgninger i denne akutte situasjonen?

– HoF kan søke om støtte til gjeldende søknadsfrister, og de har nå for eksempel en søknad inne hos Rom for kunst-programmet som går på oppgradering av bygg. Vi kan ikke kommentere denne søknaden, da den skal behandles i fagutvalg- og rådsmøter i september.  

Utvalgsleder for skole, oppvekst og kultur i Moss kommune, Sindre W. Mork fra Venstre, sier til Kunstkritikk at han ser House of Foundation som «en enestående aktør på sitt område, som tilfører og utfyller kulturlivet i Moss på en måte som ingen andre aktører gjør på deres virkeområde», og at han mener det også er en gjengs oppfatning i det politiske miljøet i byen.

Fra Richard Alexanderssons utstilling I am Tourist, 2014. Foto: House of Foundation.
Fra Richard Alexanderssons utstilling I am Tourist, 2014. Foto: House of Foundation.

– Derfor har også HoF som en av ytterst få kulturaktører fått tilsagn om fast driftsstøtte over flere år. Samtidig har vi prioritert prosjektmidler til litteraturfestivalen deres. Dette er prioritert til tross for at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Mork. Han forteller at fylkeskommunen de siste årene har lagt seg noe under det kommunen har gitt, og at han synes det er trist, siden fylkeskommunen tidligere ba Moss om å øke sin prosjektstøtte slik at HoF kunne få tilsvarende mer fra dem.

Vil kommunen gå inn med ekstraordinære midler for å sikre videre drift?

– Slik Moss kommunes økonomi er, kan ikke jeg se at det vil være aktuelt, selv om jeg ikke avgjør dette alene.

I forslaget til kommunal kulturplan for 2015-2026 står det at House of Foundation har behov for å omdefinere virksomheten «fra å være et rent frivillig drevet prosjekt til å være en profesjonelt drevet kulturaktør med nok driftsmidler til å dekke en administrasjon på minimum 1,5 stilling». Vil kommunen bidra til en slik profesjonalisering?

– Kulturplanen er nå ute på høring og et av forholdene vi skal ta stilling til, er hvorvidt kommunen skal velge seg ut noen aktører å gi drifts- og prosjektmidler til over tid. HoF er en av disse som det vurderes å utarbeide langsiktig samarbeidsavtale med. Hva som blir resultatet avhenger av den politiske behandlingen etter at kulturplanen har vært på høring, sier Mork.

Sørhaug, som sier han savner visjoner på kulturområdet fra kommunens side, er ikke veldig optimistisk når det gjelder fremtidig støtte fra kommunen.

– De har i House of Foundation fått et hus, et miljø som på kort tid har endret betingelsene for litteratur- og kulturinteresserte i Moss, som knytter bånd til institusjoner i nabobyene og i andre byer, som står bak kulturproduksjoner av høy kvalitet, og som får oppmerksomhet fra nasjonalt og skandinavisk hold. Så langt har politikerne i Moss ikke evnet å se dette. Det første positive signalet i våre øyne er denne kulturplanen, den gir oss plass og forhåpentlig en økonomi. Men så lenge ingen ting i planen er behandlet politisk, tør vi ikke lene oss på den.

Fra Mari Meen Halsøys Wounds. Foto: House of Foundation.
Fra Mari Meen Halsøys utstilling Wounds, 2014. Foto: House of Foundation.

Leserinnlegg