Støtte til bevaring av videokunst

Norsk kulturråd bevilger ni millioner kroner i støtte til et pilotprosjekt som skal sikre og tilgjengeliggjøre norsk videokunst, ledet av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst).

Norsk kulturråd bevilger nå ni millioner kroner i støtte til et pilotprosjekt som skal sikre og tilgjengeliggjøre norsk videokunst. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) har fått i oppdrag å lede prosjektet.

I 2007 ga Norsk kulturråd ut rapporten Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst, hvor Mie Berg Simonsen, i samarbeid med Marit Paasche og Åslaug Krokann Berg, konkluderer med at sikringen og bevaringen av norsk videokunst har vært svært tilfeldig.

På bakgrunn av dette lyste Kulturrådet i mars i år ut midler til et pilotprosjekt for å bevare og tilgjengeliggjøre norsk videokunst. Prosjektet skal vare i tre år og bevilgningen er på tre millioner kroner i året. Oppdraget er å utvikle en konkret organisasjons- og driftsmodell for et landsdekkende arkiv og kompetansesenter og -nettverk for videokunst. Modellen skal ta utgangspunkt i etablerte kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt. Arkivet skal i første omgang gjøres tilgjengelig for profesjonelle aktører, i neste omgang for et allment publikum.

– Dette prosjektet er viktig. I dag eksisterer det ingen plan, infrastruktur eller ansvarlig institusjon som sikrer systematisk innsamling, bevaring, arkivering og formidling av videokunst i Norge, sier rådsmedlem Solveig Øvstebø i pressemeldingen fra Norsk kulturråd.

Leder av PNEK, Per Platou, ved overleveringen av søknaden til Norsk kulturråd tidligere i år. Foto: PNEK.

Norsk kulturråd fikk inn tre søknader fra miljøer som ønsket å ta på seg oppgaven. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) fikk oppdraget med å lede prosjektet, men Øvstebø undertreker at også de to andre søkerne, Atopia i Oslo og KinoKino i Sandnes, vil være viktige ressurser i det videre nettverkssamarbeidet.

– PNEK leverte den beste søknaden og har det beste utgangspunktet for å utvikle det tverrinstitusjonelle nettverkssamarbeidet som prosjektet krever, sier Solveig Øvstebø.

PNEK har allerede en etablert nettverksorganisering med noder i hele landet. Øvstebø trekker også frem PNEKs internasjonale arbeid som en viktig faktor for tildelingen, med tanke på å sikre hensynet til internasjonale standarder.

– Vi har et stort nettverk, og ønsker å bruke kompetansen som finnes i hele landet. Vi vil dessuten ha en åpen prosess, med åpne diskusjoner og åpen teknologi, sier leder av PNEK, Per Platou, i Kulturrådets pressemelding.

Prosjektbeskrivelsen finnes tilgjengelig på PNEKs nettsider.

Leserinnlegg