Omlegging av Oslos kunstordning

En fast prosentandel på 0,5% av det samlede investeringsbudsjettet i Oslo kommune skal settes inn i et felles fond for kunst.

Jumana Manna, For Those Who Like the Smell of Burning Tires, 2010. Temporær installasjon ved Kunsthall Oslo. Courtesy of the artist

Oslo kommunes utkast til nye regler for fordeling av kunstmidler til bygg og offentlig rom er nå ute til høring. Frem til nå har prinsippet vært at 2% av en byggesum settes av til kunst, så fremt bygget ikke har blitt vurdert som uegnet for et kunstprosjekt. Nå skal midlene derimot ikke lenger knyttes til hvert enkelt byggeprosjekts eget budsjett. I stedet etableres det et felles kunstfond. 0,5% av kommunens samlede investeringsbudsjett skal gå til kunst. Investeringer som finansieres via avgifter medregnes riktignok ikke. Også andre unntak vil trolig også finnes, ettersom kommunen i høringsutkastets følgebrev skriver «minus avgiftsfinansierte investeringer med mer», uten å gå i dybden på hva det innebærer.

Kommunen beregner at det «i løpet av en fireårsperiode vil avsettes i størrelsesorden 92 mill. kroner til kunstproduksjon i kommunale bygg og uterom.» 15% av fondets midler skal kunne gå til administrasjon og vedlikehold. Anlegg kunstfondets styre mener er godt egnet for kunst, kan med de nye reglene prioriteres til fordel for mindre egnede byggeprosjekter, og det er fondets styre som skal være initiativtager til de ulike kunstprosjektene.

Den nye ordningen, som administreres av enheten Kunst i Oslo, trer i kraft allerede 1. januar 2013. Reglene ligner måten Trondheim kommune har organisert sin utsmykkingsordning på siden 2002. Der går 1,25% av investeringsbudsjettet til kunst. Lederen for Kunst i offentlig rom (KORO), Gro Kraft, har ytret ønske om en lignende ordning for statlige investeringer. Hun har foreslått 1%.

Kunstfondet i Oslo skal ikke bare brukes til nye kunstprosjekt. Kommunen ønsker at midler fra den felles pengepotten også skal kunne brukes til innkjøp av allerede eksisterende kunst, når det foreligger verk «som ut i fra en kunstfaglig vurdering bør være representert i Oslo kommunes kunstsamling.» Fondets styre skal i slike tilfeller fungere som innkjøpskomité. De skal også ha ansvaret for å vurdere kunstgaver som gis kommunen.

Frem til nå har to av styrets i alt 6 medlemmer blitt oppnevnt etter forslag fra henholdsvis Norske Kunsthåndverkere Stor-Oslo og Billedkunstnerne i Oslo og Akershus. Nå skal i tillegg et tredje medlem oppnevnes etter forslag fra Norske Arkitekters Landsforbund. De tre resterende medlemmene velges fritt av byrådet.

Blant høringsinstansene er Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Unge kunstneres samfunn og Forbundet frie fotografer, og de har frist til mandag med å komme med merknader.

Leserinnlegg