Hva holder Istanbul-biennalen i live?

Spørsmålet om kunstens muligheter som global politisk kraft står sentralt i denne bredspektrede biennalen, som interessant nok ikke vektlegger Istanbuls «øst-møter-vest»-identitet i sin egen markedsføring.

 

Mange av dagens (økende antall) biennaler bygger på forestillingen om en sterk sammenheng mellom det kuratoriske grepet og en stedsspesifikk og/eller historisk forankring. Fordi biennalene samtidig forventes å være hyperaktuelle kunsthappenings som setter dagsorden, fremstår de som egnede verktøy for byer og regioner som ønsker å bli synlige på en global arena – noe biennalene i sin tur kan nyte godt av i markedsføringen av seg selv som attraksjoner for festivalturisme og «kulturell shopping». I lys av dette er det verd å merke seg at spørsmålet om biennalens muligheter som politisk arena har fått økende betydning. Dette er i aller høyeste grad tilfelle for den 11. Istanbulbiennalen som åpnet i september, og som kan besøkes frem til 8. november. Denne biennalen har nesten alltid gjort byen til en sentral del av sin profil. Med unntak av den første og den niende utgaven, har konseptuell bruk av det historiske byrommet vært biennalens kjennetegn, under mottoet «Contemporary Art in Traditional Spaces». I 2005 var «Istanbul» både tittel og tema for biennalen. Etter dette ble Koç Holding, Tyrkias største finans- og industrikonglomerat, hovedsponsor, noe de har bundet seg til å være helt til 2017, og de er også sponsor for Istanbul som kulturby i 2010.

Bureau d’études, Administration of Terror, 2009.

Skal man analysere Istanbulbiennalen som fenomen, herunder dens fokus på selve byen, er det vanskelig å se bort fra Tyrkias EU-kandidatur, og at folk med svært ulike interesser og agendaer kan oppfatte biennalen som et verktøy for Tyrkias tilnærming til Vesten. For enkelte kunstnere og kuratorer har dette handlet om å bruke kunstarenaen til å gi et så mangfoldig og virkelighetsnært bilde av det tyrkiske samfunnet som mulig, både for å stimulere til politiske endringer innad i Tyrkia, og som et korrektiv til måten landet oppfattes på, som mange vil mene preges av virkelighetsfjerne stereotypier. For mange av sponsorene, som anser EU-medlemskap som en mulighet til langsiktig tilflyt av kapital, handler det ironisk nok om å utnytte biennalen til å markedsføre noen av de samme stereotypiene. Dette gjør at de reelle lokale samfunnsforholdene som biennalen fokuserer på, samt mangfoldet og det kritiske potensialet i biennalen, i praksis lett blir et sammensurium av banal EU-reklame, hvor fremstillingen av Istanbul som kombinert symbol og metafor for «brobyggernasjonen mellom Europa og Asia» er så godt som altoverskyggende.

Kuratorene for den 11. Biennalen har tatt tak i dette, og gjort biennalens politiske handlingsrom til selve temaet for biennalen, uten at byen i seg selv vies nevneverdig oppmerksomhet. Biennalen er kuratert av den Zagreb-baserte gruppen WHW (What, How and for Whom), og bærer samme tittel som en av sangene i Bertolt Brechts Tolvskillingsopera fra 1928, «What Keeps Mankind Alive?». Referansen til Brecht setter effektivt agendaen for utstillingene, nemlig å gjenreise spørsmålet om hvordan man kan bruke kunst som motor for politiske og sosiale endringer. Dette må være minst like viktig i dag, under nyliberalismens hegemoni, som på 30-tallet da venstresiden konfronterte stalinisme og fascisme, sier kuratorene, og legger til at når Brecht etter en blomstringstid på 60- og 70-tallet ble redusert til en moderne klassiker, så er dette fremfor alt symptomatisk for den samfunnsrollen kunsten har hatt i Vesten siden slutten av det 20. århundre. En biennale som så offensivt forfekter kunstens utopiske potensial, kan raskt vekke negative forventninger om å være dominert av moralisme. Heldigvis er ikke dette tilfelle. Noe av det mest interessante med denne biennalen er nettopp preget av å se biennalens arena som uferdig grunn. Utstillingen uttrykker også et behov for å finne opp stadig nye språk og uttrykksformer og for å kunne synliggjøre et størst mulig antall forskjelligartede «steder» å persipere verden fra, uten begrensninger i form av de verdensbildene som kapitalen og mediene genererer. Håpet er at både behovet og rommet for å gjøre dette vil vokse ettersom det rådende systemet nå begynner å vise tegn til sprekker, sier den amerikanske teoretikeren Brian Holmes i sin introduksjon til paneldebatten «Who Needs a World View?», også en del av det offisielle programmet.

Decolonizing.ps, Returns, 2009. Installasjon (fotografi, video, skolepulter, tavle).

Biennalen presenterer arbeider fra perioden 1963-2009, av i alt 73 enkeltkunstnere/ kunstnergrupper fra 38 land. En del verk tar i bruk enkle narrative eller dokumentariske grep for å tematisere menneskerettighetsbrudd og statlige overgrep mot minoriteter eller politiske motstandere. Som eksempler kan nevnes collagearbeidene til den iranske kunstneren Jinoos Taghizadeh, Rock, Paper, Scissors (2009), hvor utdrag av avisartikler fra tiden like før, og like etter revolusjonen i Iran settes sammen, eller den syriske kunstneren Hrair Sarkissians fotoserie Execution Squares (2008), som viser folketomme plasser i syriske byer, til bruk ved offentlige henrettelser. Ikke uventet deltar også en rekke kunstnere som eksperimenterer med medie- og sjangerspesifikke betingelser for det politiske. Dette gjelder biennalens kanskje mest interessante arkitekturinstallasjon, Returns (2009), som er laget av arkitektfellesskapet Decolonizing.ps (Sandi Hilal, Alessandro Petti og Eyal Weizman) fra Bethlehem. Her tas det blant annet utgangspunkt i problemet som oppstår når palestinere overtar den israelske okkupasjonsmaktens arkitektur etter tilbaketrekninger, fordi de romlige hierarkiene den har skapt fortsatt er der. Spørsmålet er «How to re-inhabit your enemy’s house?», som det står skrevet på en tavle i utstillingsrommet.

Profane utkast for å bevare israelsk koloniarkitektur

Installasjonen viser forslag til hvordan man kan utnytte israelsk koloniarkitektur, og omdisponere rommet på en måte som fordreier og dekoloniserer de israelske kontroll- og sikkerhetsmekanismene, uten å ødelegge dem. Poenget er nettopp å ta i bruk disse mekanismenes destruktive logikk, men til andre formål, slik at man i samme øyeblikk avvæpner og «profanerer» dem, og gjenoppretter stedets opprinnelige status som felleseiendom. Et konkret eksempel på dette er et utkast til en ny plan for bosetningen Psagot ved øst-Ramallah, hvor arkitektene bruker et eiendomskart over området fra 1954 i en metode de kaller «deparcelling». Dette går ut på å kombinere de eldre og de koloniale separasjonsstrukturene ved at kartet fra 1954 legges over dagens kart. Tanken er at de slik vil deaktivere hverandre, samtidig som de fremkaller en ny, tredje struktur som blir gjenstand for en kollektiv, kreativ oppgave: å lage en ny plan for området, og for måter å leve på man ennå ikke kjenner til.

Mens dette prosjektet foreløpig befinner seg på laboratoriestadiet, er Decolonizing.ps også involvert i et reelt prosjekt som går ut på å planlegge fremtiden til en tidligere israelsk militærbase, Oush Grab. Gruppens skisse tar utgangspunkt i baseområdets unike status som gjennomfartssted for 500 millioner fugler som er på vei frem og tilbake fra Afrika til Asia og Nord-Europa hvert år. Ut fra en lignende tankegang som i Psagot, har gruppen laget modeller for hvordan området kan returneres – til naturen denne gang – og der nettopp den militære logikken som arkitekturen er basert på, blir brukt til å tjene et annet formål: som landingsstasjon og ly for fugler (bl.a. gjennomhulles veggene i militærbasen så fuglene kan fly inn.)

Kartlegging av kartløse strukturer

KP Brehmer, Soul and Feelings of a Worker,1978-80. Tusj og blyant på papir.

Samtidig som dette er en biennale som stiller flere spørsmål enn den besvarer, synes et av hovedpremissene å være behovet for kunstformer som avdekker kapitalens destruktive skikkelser, uten å fremsette et totaliserende verdensbilde som alternativ til nyliberalismens hegemoni. En rekke verk retter søkelyset mot maktstrukturer i vitenskap, arbeidsliv, media og det militær-industrielle komplekset i vestlige land. Flere av disse bruker visuell kartlegging og statistikk som verktøy. Dette gjelder f.eks. KP Brehmers Soul and Feelings of a Worker (1978-1980), som tar utgangspunkt i psykologen Rex Ford B. Herseys kriterier for registrering av arbeideres sinnstilstander i løpet av en produksjonsprosess, og hvor fargeskalaer tas i bruk for å gjenspeile en arbeiders holdning til sine arbeidsbetingelser i løpet av en periode på over et år. Bildene kan oppfattes som en kritisk kommentar til kapitalismens logikk på flere måter; både til instrumentaliseringen av menneskets følelsesliv, og til de vitenskapelige representasjonsmodellene som følger med dette. Administration of Terror (2009) av det Paris-baserte kollektivet Bureau d’études, er en grafisk fremstilling av allianser mellom mer eller mindre hemmelige militære organisasjoner. Et premiss for prosjektet er at muligheten til å skaffe seg helhetsperspektiv og innsikt i hvordan ting egentlig henger sammen, ironisk nok forsvinner i flommen av offentlig tilgjengelig informasjon. Andre verk tar for seg sammenhenger mellom ideologi og visuell kultur: Zeina Maasris Signs of Conflict: Political Posters of the Lebanon’s Civil War, utforsker hvordan estetikken i propagandaplakater fra perioden 1975-1990 bærer i seg narrativer om krigen og partene i den, samtidig som den gir et innblikk i hvordan arabisk visuell kultur har utviklet seg i den samme perioden. I verket Life (1974/ 1983) gjør den sør-koreanske kunstneren Nam June Paik forsidene på Life Magazine til dokumenter over sin egen tid og sitt eget liv samtidig. Han setter inn snakkebobler i bildene og lar berømte personer fortelle, ofte med høy grad av detaljrikdom, hva han foretok seg i det gitte tidsrommet (Eisenhower, 16. april 1945: «PAIK has 20 chickens, he specially loved a black one». Churchill, 2. november 1953: «PAIK is going around bars and cabarets in Tokyo. He drinks too much».) Gjennom snakkeboblene mister bildene sin «objektive» karakter, og blir til refleksjoner over blant annet forholdet mellom kunst og hverdagsliv, og over hvordan tidsskriftets fortellinger om samfunnselitenes liv indirekte fungerer som propaganda for amerikansk politikk.

Nam June Paik, Life, 1974/1983. Collage.

 

Det gjespende menneske som filmatisk abstraksjon

Biennalen berikes også sterkt av verk som den armenske kunstneren Hamlet Hovsepians fem kortfilmer Thinker (1975-6), Yawning (1975), Itch (1975), Head (1976) og Untitled (1975). Dette er politiske og eksistensielle verk av en mer tvetydig art. De tre førstnevnte filmene, som for et øyeblikk kan gi assosiasjoner til slapstick- eller skjult-kamera-humor, viser hverdagslige menneskelige gjøremål i loop som kortere sekvenser, filmet i trange utsnitt og close-ups og blåst opp på lerret: vi ser den samme mannen henholdsvis sittende i tenkepositur på en stol, sittende krampeaktig og gjespe på den samme stolen, og i den siste av filmene stående oppreist med ansiktet bortvendt mens han klør seg på ryggen. Dette skjer uten at noen annen handling intervenerer i noen av sekvensene, og uten at andre elementer enn kroppen, og dens uavlatelige konsentrasjon om sitt «emne», kommer inn i billedrammen. Den visuelle repetisjonen av disse handlingene, kombinert med størrelsen og rytmen de presenteres i, skaper en underlig abstraherende effekt, der man gradvis ledes til å se bort fra den høye intensiteten i handlingene, og der grensene mellom det «intensjonale» og det «ufrivillige» gradvis viskes ut. Det er mot denne bakgrunnen mulig å lese filmene som kultur- og rasjonalitetskritikk, og på samme tid som selvbevisste,«negative» demonstrasjoner av filmmediets makt til å generere ideer om eksistens, handling og mening. Denne leken med menneskelig intensjonalitet, er – paradoksalt nok – både destabiliserende og engasjerende.

En biennale som belyser kunstens egne utfordringer

Det strides stadig om hvorvidt biennalefenomenet er et produktivt tilskudd til den globale kunstneriske og politiske arenaen. På den optimistiske siden argumenteres det ofte for at biennalene legger til rette for en omfordeling av kulturell makt, der aktører og kunstuttrykk fra periferien involveres i nye nettverk som kan oppstå på tvers av de eksisterende hierarkiene som dikteres av den kulturelle eliten. Som motargument hevdes det, minst like ofte, at biennalene i den ikke-vestlige verden ender med å gavne nettopp de vestlige elitenes interesser, bl.a. fordi det jo nettopp er de som sitter med kunnskapen om hvordan kunstnettverk dannes, og ikke minst har penger til å være på stadig reise mellom biennaler. Et annet motargument er at det foreløpig ikke finnes andre språk og kriterier enn de vestlige som biennalene i den ikke-vestlige verden kan legitimere seg gjennom for å bli synlige på den globale kunstarenaen (ikke minst fordi det er den vestlige kulturen som tiltrekker seg sponsorinntekter). I et slikt perspektiv fremstår biennalene som en raskt voksende form for kamuflert kulturimperialisme.

Lado Darakhvelidzes, Ideal Media, 2009. Installasjon (kritt på tavle, video, skolepulter).

Noe denne biennalen virkelig lykkes med gjennom sitt mangfold, er imidlertid å ramme inn noen av de viktigste, globale utfordringene kunsten synes å stå overfor i dag: Å overvinne den lammende effekten som “den postkommunistiske tilstanden” har hatt på kunstens politiske diskurser, etter at kapitalismen nå synes å ha fått monopol på det å ha et troverdig, enhetlig sammenhengende virkelighetssyn. Og, som en konsekvens av dette: kapitalens og den nyliberale ideologiens totale dominans også på kunstens område, der selv det mest antikapitalistiske kunstverk synes dømt til å forholde seg til sin egen pris og markedsverdi. Dersom det stemmer at dette systemet nå har vaklet et begynnende steg bakover, burde en slik biennale også kunne gi friske impulser til fremtidige, kunstneriske og politiske forsøk på å blottlegge kapitalens destruktive strukturer. Biennalen kan også medvirke til en kartlegging av hittil usynlige steder, beskrivelser av steder verden (kan) sanses fra og måter livet (kan) leves på – til å finne språk for disse posisjonene, utenfor kapitalens blinde logikk. Samtidig som Istanbulbiennalen anno 2009 er befriende lite egnet som markedsføring av Istanbul som et «knutepunkt mellom kontinenter», gjør den så lite forsøk på å løsrive seg fra sine iboende selvmotsigelser at det blir vanskelig å unngå å lese dette som et paradoksalt utsagn i sin egen rett: En biennale som søker å redefinere og repolitisere sin egen arena, men som lar den samme utopiske gesten undergrave seg selv ved hjelp av de dominerende sponsorene som (med øynene mot Europa) utgir seg for å være dens ytterste opphav og meningsgarantist.

Ingressbilde: Hamlet Hovsepian, Thinker, 1975-1976. Videoinstallasjon. Alle foto: Aylin Soyer Tangen.

Comments (4)