Museet for samtidskunst – invitasjon til en nødvendig debatt

I siste nummer av Samtiden skriver Lotte Sandberg at Museet for samtidskunst har gått fra “akademisk tyngde og kritisk refleksjon” under Jan Brockmann til ”en faglighet det ikke er lett å bli klok på” under Per Bjarne Boym. Vi inviterer til debatt om museets virksomhet.

I siste nummer av Samtiden skriver Lotte Sandberg at Museet for samtidskunst har gått fra “akademisk tyngde og kritisk refleksjon” under Jan Brockmann til ”en faglighet det ikke er lett å bli klok på” under Per Bjarne Boym. Vi inviterer til debatt om museets virksomhet.


Lotte Sandberg kommer i siste nummer av Samtiden med en lengre artikkel om Museet for samtidskunst – “Museet for samtidskunst: Terskelen som ble tråkket ned” (3 – 2003). I Aftenposten bringes en kortversjon av denne (8.9). Foranledningen til teksten er at den nåværende direktøren slutter i november, samt at Museets innlemmelse i det nye Nasjonalmuseet for kunst kan by på nye utfordringer. Teksten tar utgangspunkt i en sammenligning av de to direktørene Jan Brockmanns og Per Boyms lederstil og kunstneriske profil. Mens Brockmann i følge Sandberg sto for “akademisk tyngde og kritisk refleksjon”, oppfatter hun Boyms ledelse av Museet som preget av misforstått folkelighet, mangel på faglig dybde og liten vilje til seriøs diskusjon.

Sandberg legger ikke skjul på at i hennes øyne er det Brockmann som kommer best ut av sammenligningen. Men samtidig kritiserer hun dem begge for at de har undervurdert publikum og vært for lite villige til å begrunne og diskutere Museets prioriteringer: “Mye tyder på at såvel Brockmann som Boym har undervurdert publikums rolle i et vellykket museum. Brockmann ved å gjøre terskelen for høy, Boym ved å la diskusjonen dø ut.” Sandbergs medisin er i korttekst følgende: “For å bli et reelt sentrum i samtidskunsten…må utstillingene spisses, refleksjonsnivået bedres og båndene til publikum styrkes.”

Boym svarer i Aftenposten (19.9) at det knapt er noen som er uenige i behovet for spissede utstillinger, engasjert debatt og det å ta publikum på alvor. Han mener at Sandbergs fremstilling er “skjemmet av lettvinte påstander basert på rykter og dårlig forarbeid”.

Uansett om man er enig eller ikke i Sandbergs analyse og spissformuleringer sammen med Boyms tilsvar er den et godt utgangspunkt for en nødvendig og bred debatt om hvor Museet for samtidskunst står i dag, og om hvordan man ønsker at det skal utvikle seg videre. Det ville være synd for norsk kunstliv om denne debatten ender som en isolert krangel mellom en kunstkritiker og en museumsdirektør. Selv om det har vært stridigheter og konflikter knyttet til Museet, har mangelen på en oppgående og kritisk debatt av institusjonen vært påfallende. Dette kan skyldes en generelt svak kunstkritisk offentlighet i Norge, men det kan også ha sin bakgrunn i den form for lammelse som har preget Museets forhold til kunstoffentligheten det er en del av.

Museet for samtidskunst er en helt sentral institusjon i norsk kunstliv, store offentlige ressurser pløyes inn i det og det har rollen som offentlig kunsthistorieskriver. Det er derfor av vital betydning at dets virksomhet blir grundig diskutert. En slik diskusjon er ikke minst viktig i forhold til hva Museet skal bli i fremtiden og hvilken rolle det skal spille i norsk kunstliv.

En debatt om Museet for samtidskunst vil selvfølgelig være en sammensatt debatt. Utstillingsprogrammet er en ting, oppbyggingen av samlingen en annen og Museets evne til å kommunisere en tredje. I tillegg vil selvfølgelig den pågående diskusjonen om museets bygningsmessige rammer og organisasjonen innad være viktige elementer.

Samlingen
En av museets hovedoppgaver har vært å bygge opp en kunstsamling. På hvilken måte har museet forvaltet denne oppgaven? Hva slags samling er det Museet har bygget opp i denne femtenårs-perioden? Hva slags fortellinger og kunsthistoriske blikk gir den videre til kommende generasjoner? På hvilken måte speiler den 80- og 90-talls kunsten? Hvordan er forholdet mellom det internasjonale og det norske? Har Museet gjort riktige satsninger i forhold til sine ressurser og sin rolle i kunstlandskapet?

Utstillingsprogrammet
Museets utstillingsprogram, i form av de enkelte utstillinger og som en helhet, er et annet moment. Hva slags relevans har utstillingene hatt, hvor interessante, nyskapende og viktige har de vært, og hva slags diskusjoner har de evnet å skape? I hvilken grad har Museet gjennom sine utstillinger lyktes med å sette dagsorden for den avanserte og oppdaterte kunstdiskusjonen? I flg. Sandberg har man definitivt ikke klart dette, med Brockmann-perioden som delvis unntak.

Formidlingen
Forholdet til publikum, evnen til å skape interesse i den norske offentligheten og sette Museets virksomhet på dagsorden er et tredje aspekt. Har Museet vært preget av en gammel-modernistisk angst for den urene og uregjerlige kulturelle virkeligheten “der ute” og på den måten avskåret seg fra å gå inn i avgjørende debatter? Hadde interessen for Museet og besøkstallet vært større om Museet hadde turt å sette seg selv på spill i større grad? I stedet for å forskalke seg bak de tykke murene i en misforstått form for finkultur, hvor opplysningsprosjektet er å lære “folket” gleden ved monokrome malerier og autonom kunst?

En debatt omkring Museets virksomhet vil også måtte forholde seg til den generelle diskusjonen om de nye samtidskunstmusenes funksjon og rolle i kulturbildet, relatert til kulturturisme, opplevelseindustri, endringer i samtidskunsten osv.? Sandberg trekker frem Tate Modern, Guggenheim Bilbao, KIASMA osv. som eksempler på vellykkede satsninger. Spørsmålet blir hvilke lærdommer vi her hjemme kan trekke av dette?

Kunstkritikk.no mener det er på høy tid med en seriøs og grundig diskusjon om Museet for samtidskunst. En diskusjon om hvordan institusjonen har fungert de siste 15 årene, men like mye om hvordan den bør utvikle seg videre. Vi har tatt kontakt med flere av de som har styrt institusjonen, samt fagfolk, kunstnere og andre sentrale personer som vi tror kan bidra til en nyansert og mangespektret debatt. Kunstkritikk.no vil fra neste uke forhåpentligvis kunne bringe debatt-innlegg fra flere av disse aktørene. Vi ønsker samtidig å invitere alle våre lesere til å delta i debatten, med kommentarer og innlegg.

Ketil Nergaard og Jon Ove Steihaug

Comments (10)