Klassekampen + Minerva = Sant

Tore Næss og Nicolai Strøm-Olsen – to av de tre redaktørene for det nystartede tidsskriftet Kunstforum – kommer fra hvert sitt ytterpunkt i norsk politikk.

Tore Næss og Nicolai Strøm-Olsen – to av de tre redaktørene for det nystartede tidsskriftet Kunstforum – kommer fra hvert sitt ytterpunkt i norsk politikk. Men de er begge enige om at samtidskunsten har fått for stor plass i norsk kunstoffentlighet.

Den 22. september ble tidsskriftet Kunstforum lansert. Man leter etter en lederartikkel som kan begrunne prosjektet, men finner kun slagordet «et bredt, faglig og kritisk kunsttidsskrift for hele landet». Det faglige og politiske standpunktet er likevel lett å lese seg fram til: Her er hovedvekten på figurativ kunst og kritikk av samtidskunstens hegemoni på kunstscenen. Mye av dette stoffet er ført i pennen av Næss, med bakgrunn fra Klassekampen, og Strøm-Olsen, med bakgrunn fra de konservative miljøene rundt tidsskriftet Minerva og tankesmien Civita. Unntaket er artiklene som er skrevet av den tredje redaktøren, André Gali. Gali er en av de ledende bloggerne i kunstnorge og har bidratt hyppig til kunstkritikk.no. I Kunstforum framstår han som en erfaren og dyktig kunstskribent – og som prosjektets alibi overfor samtidskunsten.

Det er mye positivt i det første nummeret av Kunstforum. Galis intervju med Momentum-kuratorene Lina Džuverovic and Stina Högkvist er informativt mens han nærmer seg et analytisk nivå i artikkelen om Christine Leithe Hansen, for øvrig en fotograf som – sammen med blant andre Kristine Øksendal – markerer en ny feministisk tendens i norsk fotografi. Sjefsredaktør Tore Næss er på sitt beste når han skriver begeistret om School of London-maleren Euan Uglow. Og best av alt: Alle skribentene ser ut til å komme leseren i møte ved å forklare begreper og plassere stilretninger og personer underveis.

Den tredje redaktøren, Nicolai Strøm-Olsen, kommer dårligst ut. Hans reportasje fra kunstlivet i Helsinki mangler bakgrunnskunnskap, her er han helt og holdent i hendene på sine intervjuobjekter. Dersom én mener at kunstoffentligheten er svak, ja så er den det. Dersom en annen nevner Helsinki-skolen innen fotografiet, ja så er den også nevnt. Men den blir verken beskrevet eller plassert i en større sammenheng. I likhet med intervjuet med Momentum-kuratorene ender reportasjen med «maleriets tilbakekomst». En redaksjon får som kjent de svarene de ønsker.

Også Strøm-Olsens artikkel om norske kunstinstitusjoners bevegelse «fra moderne til samtid» – der undertegnede er et av intervjuobjektene – er journalistisk sett merkelig og tendensiøs. I ingressen heter det at «kulturinstitusjoner ble endevendt og penger brukt som om dagen i dag var den siste». Strøm-Olsen prøver med andre ord å se en sammenheng mellom fornyelsen av en rekke kunstinstitusjoner og økonomisk mislighold. Per Kvists periode i Tromsø kunstforening, Sune Nordgrens periode på Nasjonalmuseet og undertegnedes periode på Preus museum blir brukt som eksempler. Strøm-Olsen klarer imidlertid ikke å begrunne påstandene i ingressen: Han gjentar den sedvanlige kritikken av Nasjonalmuseet, klarer så vidt å finne belegg for en moderat dreining av programmet i Tromsø og bruker den tidligere eieren Leif Preus som sannhetsvitne i forhold til Preus museum. Når han så kommer til det økonomiske viser det seg at Nordgren gikk med underskudd på én utstilling, Per Kvist gikk underskudd ett av sine tre år i Tromsø og når det gjelder Preus museum nevnes ikke økonomien i det hele tatt. Likevel skal altså institusjonen omfattes av en ingress som påstår at «penger ble brukt som om dagen i dag var den siste». Det er mildt sagt tendensiøst, men det synliggjør i det minste den redaksjonelle holdningen i Kunstforum: Her skal «samtidskunsten» angripes, uansett hvilke kilder og hvilket faktagrunnlag som må benyttes.

Denne politiske holdningen slår gjennom også i reportasjen om Office for Contemporary Art Norway (OCA). Den er ført i pennen av kulturredaktøren i Minerva, Kristian Meisingset. Igjen er vinklingen tendensiøs: «OCA setter sinnene i kok», påstår Meisingset i ingressen, men den eneste som er i nærheten av å frambringe en slik sinnsbevegelse er Kunstforums egen redaktør Tore Næss som i en ledsagende kommentar rører sammen løgn, fakta og insinuerende spørsmål: «OCA-lederne gidder ikke lære seg norsk» åpner Næss uten å sjekke og uten å vurdere institusjonens åpenbare grunner for å kommunisere på engelsk: De ansatte kommer fra fem ulike land, juryen er internasjonalt sammensatt og prosjektene som støttes skal uansett formidles i engelsk språkdrakt før eller senere. I tillegg kommer selvfølgelig den rasjonaliseringen som ligger i å kommunisere på ett språk i stedet for to. Næss fortsetter i samme stil og det er verd å imøtegå han litt grundig, for denne typen useriøs kritikk har lett for å sette seg og definere ordskiftet rundt en institusjon. Det kan derfor være til betydelig skade.

«Det har vært hevdet at organisasjonen har vært drevet autoritært» skriver Næss, men heller ikke her anfører han noe som underbygger påstanden. I Meisingsets reportasje er Velaug Bollingmo – en tidligere ansatt – den som kommer nærmest å kritisere lederstilen ved OCA. Hun sier at tidligere direktør Ute Meta Bauer kunne være detaljstyrende og at både Bauer og nåværende direktør Marta Kuzma har vært for dårlig informert om forholdene i norsk arbeidsliv. Enhver som nærmer seg OCA utenfra kan se at det er en viss grad av sannhet i dette, med relativt uklare posisjoner og en glidende overgang mellom arbeidstid og fritid for en rekke medarbeidere. Dette kan være både usunt og på grensen av loven. Samtidig er det forfriskende å oppleve en institusjon som består av engasjerte mennesker, ikke bare Securitas-vakter, som man opplever på Museet for samtidskunst dersom man skulle forville seg bort i et arrangement der. OCAs direktører har åpenbart plikt til å følge norsk arbeidsmiljølov, men norsk kulturliv har også en utfordring når det gjelder å komme fagmiljøet og et generelt publikum i møte. Her har OCA vært forbilledlig.

Næss skriver at «opprettelsen av arkivet med 100 kunstnere har blitt oppfattet som ekskluderende, kanskje har det også fungert som en splitt og hersk teknikk. Personlig synes jeg denne kategorien kritikk i seg selv er den minst interessante.» Dermed har han på beste FrP-vis spredd et negativt inntrykk uten å måtte stå inne for det selv, samtidig som han hever seg over dette. Igjen har han imidlertid ikke tatt seg tid til å sjekke fakta: Arkivet til OCA eksisterer ikke lenger i sin opprinnelige form men er under omdanning til et flermedialt research-rom, noe OCA foreløpig ikke har fått midler til.

Det er imidlertid når Næss skal se OCA i en «større politisk og kunstfaglig sammenheng» at det virkelig blir tullball. Han ligner OCA med en privat bedrift og stiller spørsmål ved det faktum at departementet synes å være fornøyd så lenge OCA har suksess. Han sår videre tvil om OCAs suksess på Venezia-biennalen, for «hva slags institusjon tror [Tom Remlov] at OCA oppfattes som der nede? Ser folk i den internasjonale kunstverdenen forskjell på OCA og Astrup Fearnley [Museet], eller er det bare to ulike suksessfulle aktører i et internasjonalt miljø?».

Leseren får alvorlige problemer med å følge Næss her, men så skal han klargjøre: «Sagt på en annen måte: Skal det spille noen rolle at den ene institusjonen finansieres av en skipsreder mens den andre får penger over statsbudsjettet?» Vi skjønner at Næss sikter til OCAs offentlige rolle, for han fortsetter: «Med det anonyme, og igrunnen ganske paradoksale navnet Office for Contemporary Art, kan OCA lett kan framstå som akkurat så uavhengig som målsettingen bak institusjonen tilsier».

Problemet er – igjen – at Næss ikke har sjekket fakta, ikke en gang navnet på institusjonen han omtaler. OCAs navn er Office for Contemporary Art Norway. Dermed faller i det minste deler av hans argument bort. Samtidig unngår han å diskutere den interessante bevegelsen som har foregått innen internasjonal kulturutveksling de siste 10-20 årene, bort fra nasjonal markedsføring, over mot internasjonalt samarbeid. Det er denne situasjonen OCA er et svar på.

Under Tore Næss’ kritikk av OCA og hele Kunstforum som prosjekt ligger en misnøye med at samtidskunsten har overtatt hegemoniet i norsk kunstliv. Dette er en utvikling som har sine røtter på 1960-tallet, men som ikke ble fullbyrdet før på midten av 1990-tallet, da senmodernismen og postmodernismen ble forskjøvet fra kunstens senter. Denne utviklingen er beskrevet blant annet av Alexander Alberro i hans FORART Lecture 2008: «Periodizing Contemporary Art?».

Den misnøyen Næss & co bringer til torvs har også sine historiske røtter, i det Gunnar Danbolt kaller «opprøret mot opprøret», dvs. den norske antimodernistiske impulsen fra Nerdrum-skolen på 1970-tallet og framover. Denne impulsen er nå videreført og omdannet til en motstand mot samtidskunsten. Den henger igjen nøye sammen med en angst for samtidskunstens instabilitet men også en direkte politisk motstand særlig rettet mot de kritiske prosjektene som har preget samtidskunsten siden 1960-tallet, enten det har vært snakk om Guy Debords kritikk av konsumsamfunnet, Roland Barthes kritikk av borgerskapets myter eller Foucaults kritikk av sosiale institusjoner. Det er flere årsaker til at dette må bli en kamp med vindmøller. Denne kritiske tradisjonen er selvfølgelig en viktig impuls i samtidskunsten som den også er det i akademia og i politisk tenkning for øvrig. Men samtidskunsten har også andre røtter, blant annet i folkeopplysning, humanisme og selvfølgelig i kunsthistorien. Disse nyansene ser ikke våre konservative våpendragere. I stedet framholder de samtidskunsten som problematisk fordi det tilsynelatende skaper en relevant ramme rundt deres eget politiske prosjekt. Denne grumsete konservatismen kommer først og fremst til uttrykk i retoriske spørsmål: «Kan det tenkes at det finnes noen ideologi bak armlengdes avstand-prinsippet, og kanskje også bak definisjonen av kvalitet? Og er den politiske radikale kunsten som OCA støtter, for eksempel Matias Faldbakken og Gardar Eide Einarsson, virkelig så radikal? Fungerer den egentlig politisk?» La meg følge opp den insinuerende tonen: Hva er egentlig Tore Næss hensikt med å skrive dette? Er Kunstforum en politisk publikasjon?

Jeg har selv vært engasjert i norsk kulturformidling til utlandet, både før, under og etter OCAs prøvefase fra 2002–2005 da jeg i en toårsperiode var ansatt som kurator og informasjonsleder. Siden jeg sluttet i 2004 har OCA utviklet seg mye og er etablert i nye lokaler på Grünerløkka i Oslo. Der framtrer institusjonen nå som et sterkt sentrum i norsk kunstliv, med flere deltakere på sine foredrag og debatter enn de andre institusjonene kan drømme om. Det er rett og slett stappfulle hus hver gang dørene åpnes. Antallet internasjonale oppholdsmuligheter for norske kunstnere og kuratorer er mangedoblet fra kun to i 2002 til ni i dag. Og hvert år får mellom 50 og 100 kunstnere internasjonal støtte til utstillinger og prosjekter. Det er absurd å påstå at dette er kunstnere av kun én støpning. Det er bare å lese listen over kunstnere som har fått støtte – den ligger på OCAs nettsider. Der står det også en kortfattet tekst som begrunner relevansen i hvert enkelt prosjekt som har fått støtte. Få andre norske kulturinstitusjoner kan oppvise denne typen faglig grundighet.

Det er mange åpenbare trekk ved norske kunstinstitusjoner som aldri diskuteres offentlig, men Kunstforum har ikke engang begynt på jobben med å nærme seg disse temaene. Redaksjonen har kun tatt de lettest tilgjengelige og mest populistiske sakene der de kunne spore en viss misnøye og forsøkt å utnytte dette i sitt eget politiske prosjekt.

Tidsskriftet Kunstforum har en rekke positive trekk, men det beste er at vi har fått hengt bjella på katten slik at alle kan se sammenhengen mellom den nykonservative og gammelsosialistiske kritikken av samtidskunsten. Med et godt timet dobbeltoppslag i Klassekampen dagen etter lanseringen har redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen igjen markert sin støtte til dette reaksjonære prosjektet.

Comments (30)