Er kunsten politisk?

Det autoritative og potente kunstnersubjektet fra 70-tallets politiske kunst er forsvunnet. Dagens politiske kunstnere står ikke lenger utenfor verkene som frigjøringens tapre soldater, men må medreflektere seg selv inn i maktfeltet.

Kunstens død er høylytt proklamert. Mange vil si at døden har inntruffet også i politikken. Enda flere mener at kunsten ikke lenger har noen muligheter til å fungere politisk. To utstillinger i Bergen, Kunst til folket, kuratert av Jonas Ekeberg for Riksutstillingenes 50års-jubileum og Just Love me – Postfeministisk kunst fra 1990-tallet, kaster et interessant lys over spørsmålet: Hva er kunstens forhold til politikken?

Kunsten, staten og klassekampen
Trasop skoles grafikksamling heter et verk av Ane Hjort Guttu på utstillingen Kunst til folket. Det består av en rekke grafiske trykk, innkjøpt mellom 1958 og 1972 i samarbeid mellom Unge Kunstneres Samfund og Landslaget Kunst i skolen. Bildene hang i klasserom og korridorer som ledd i den estetiske oppdragelsen av nye generasjoner. De ligner til forveksling en rekke andre bilder som dekorerte veggene i andre offentlige bygg på denne tiden, fra rådhus og banker til telegrafbygg og biblioteker. Formen er naturalistisk abstraksjon, hvor motivene står tydelig fram, men likevel har en kunstkarakter: staute og stolte arbeidere, fiskere og bønder. By og land, hand i hand. De er omgitt av typisk norsk natur.

Bildene var en del av statens symbolpolitikk som skulle gjøre oss til nordmenn. Politikkens mål var å skape en nasjon, et folk. Det gjorde den også med andre politiske virkemidler. Målet var en velferdsstat hvor alle har like levevilkår, uansett hvor de kommer fra sosialt og geografisk.


Denne politikken fikk næring fra det politiske, det vil si fra den sosiale dynamikken som sprang ut av kampen mellom klassene – de sosiale identitetene vi ser avbildet på veggene til Trasop skole. Konfliktene mellom klassene – om makt, innflytelse og anerkjennelse – gav næring til en levende politisk debatt. Det skapte også et produktivt begjær i kunsten. Kunst til folket gir oss mange eksempler på det, ikke minst Morten Krohgs klassiske verk Folkets kunst? fra 1972. Bildet viser et fotografi av fabrikkeieren Harry Fett, grunnleggeren av Kunst på arbeidsplassen, i det han presenterer et maleri av en renessansefyrste for en gruppe arbeidere med bøyde hoder og lua i hånden. Kunst på arbeidsplassen var som Riksgalleriet et storstilet forsøk på å demokratisere kunsten ved å gjøre den allment tilgjengelig. Men hvilken kunst? Krohg underminerer troen på dette statlige prosjektet ved å skrive ”Folkets kunst?” med store bokstaver over fotografiet.

Krohgs bilde er bærer av et klart politisk budskap: Det vi kaller for kultur er et uttrykk for borgerskapets symbolske makt og bidrar til å legitimere at denne klassen fortsatt skal ha en privilegert plass i samfunnet. Bildet grep direkte inn i den politiske debatten og utfordret statsmakten. Og det virket: Etter at bildet ble kjent, kunne ikke Kunst på arbeidsplassen fortsette som før. Institusjonens ledelse forstod at deres virke kunne bli oppfattet som noe annet enn godhjertet folkeopplysning. Folkets kunst? fungerte som en knyttneve i kulturpolitikken.

Men hva skal vi si om kunstneren bak verket? Bildets tydelige utsagnskarakter peker tilbake til et potent og autoritativt kunstnersubjekt – et subjekt som foregir å tale fra et ståsted utenfor makten og som derfor kan kritisere den uten å være ”infisert”. Folkets kunst? var uttrykk for et utopisk begjær, en drøm om frihet og rettferdighet. Men hvordan ville denne utopien se ut om Krohg fikk makten? Det vet ingen. En av grunnene er at Krohg som så mange av tidens kunstnere var dypt nedsunket i den politiske, sosiale kampen. De tok parti for arbeiderklassen, og tildelte seg rollen som deres talsmenn og fortolkere. Arbeiderne selv ble ikke spurt.


Nedbyggingen av industrien har langt på vei gjort det av med arbeiderklassen. Men hva med folket og sentralmakten? Reichsausstellung har Lars Ramberg skrevet med store bokstaver på utstillingsveggen. Den estetiske opplæringen av folket kan i dag fremtre som fascistisk. Og i Gardar Eide Einarsons South of Heaven, skrider folket inn på utstillingen i all sin gru. De tramper hverandre ned for å komme først inn av døren til de beste tilbudene fra IKEA, den globale begjærmaskinen.

Gråsoneidentiteter og lokale maktsentra
Cremaster heter muskelen som hever og senker mannens testikler. Kjønnskjertlenes bevegelser er viktige i kunsten til Matthew Barney, som særlig er opptatt av 9. uke i et fosters liv. Da beveger kjertlene seg enten oppover for å bli eggstokker eller nedover for å bli testikler. Den umulige kampen for å unnslippe klare identiteter er et gjennomgangstema ikke bare hos Barney, men i hele utstillingen Just love me.

De klare sosiale identitetene, som klassene på Kunst til folket, er et tilbakelagt stadium. 1990-tallsutstillingens identiteter er multiple og tvetydige: verken mann eller kvinne, verken farget eller hvit, verken dyr eller menneske, verken voksen eller barn – men et sted midt mellom, i en gråsone hvor grensene mellom den ene og den andre identiteten flyter. Definisjonsmakten som bestemmer hvordan individer skal formes og sosialiseres ligger ikke lenger utenfor mennesket, i politikkens institusjoner. Staten er helt borte som sosialiseringsmakt. Kampen har flyttet inn i sjel og kropp og utkjempes i det enkelte mennesket.

Men makten som sådan er selvsagt ikke borte. Den har bare smuldret opp og fordelt seg på mange lokale maktsentre. Vi møter flere av dem på utstillingen, i bilder som viser volden i familien, i ungdomsflokken, i vitenskapens observasjonsrom og ikke minst i det semiotiske universet av tegn som har invadert samfunnet og kunsten. Menneskene velter seg i en overflod av bilder fra film og fjernsyn, reklame, aviser og magasiner. De tar dem til seg og bruker dem i livsprosesser som skaper individer og sosialt liv. Flommen av mediebilder fungerer tvetydig: de både åpner for et produktiv livsbegjær og setter grenser for det samme begjæret. Det kan gjøre det vanskelig å lokalisere makten i bildene; å skille herren fra slaven, undertrykkeren fra den undertrykte.


Slik er det blant annet i bildene til Daniela Rossell. I serien Third World Blondes Have More Money opptrer kvinnene i typiske positurer vi er vant til å betrakte som uttrykk for en mannlig fantasi. I ett av bildene ser vi for eksempel Janita in Her Fathers Office. Hun befinner seg i et værelse med jakttrofeer, en bjørn, en løve, antilope, mens hun selv poserer som seksuelt blikkfang. Det ser ut som om hun nyter det; her er ingen tegn til tvang.

Er kunsten politisk?
Hvor befinner kunstneren seg i slike bilder? Mens Krohg plasserte seg i en utsigelsesposisjon helt utenfor det han avbildet, er kunstnerrollen en annen i 1990-tallskunsten. Rossell er som så mange andre på Just Love Me en del av sitt eget verk. Det er sitt eget overklassemiljø fra Mexico hun skildrer, og sine egne venninner. Det er ikke som Åsne Seierstad og bokhandleren i Kabul – et vestlig blikk som utleverer de fremmede og eksotiske – men tvert imot små glimt fra kunstnerens nærmiljø.


Men er blikket kritisk eller bejaende? Det kommer i stor grad an på den som ser. Bildene selv gir ikke noe entydig svar. Kunstnerens utsigelsesposisjon er en annen enn på 1970-tallet. Det potente, autoritative subjektet har forsvunnet. Rossell har som sine medutstillere reflektert seg selv inn i maktfeltet. Kunstnerne står ikke lenger utenfor verkene som frigjøringens tapre soldater. Det er som om de sier: Vi vet at også vi er utlevert til makten. Men vi kan bruke den, og forvandle den til et skapende begjær. Da må vi gå inn i maktens eget språk. Men også herfra er det mulig å utfordre makten, om enn på svært forskjellig vis: noen går direkte til angrep på maktens språk á la Adbusters, mens andre viser oss små eksistensielle soner hvor makten ennå ikke har seget helt inn; atter andre skaper et ubehag i overfloden av visuelle symboler og mediebilder.

Kunsten kan fremdeles være politisk. Men den fungerer ikke lenger som et knyttneveslag. Den treffer et større register av betrakterens sanser, og virker ikke lenger så cerebral. Kunsten kan vekke et ubehag som er blandet med sin motsetning: fascinasjonen for vakre bilder. Vi frastøtes og forføres på samme tid.

Comments (7)