KORO deler Kalantarys bekymring

En visjon om mangfold er ikke nok. KORO må derfor kontinuerlig arbeide med et flerkulturelt perspektiv som mål.

Kari Richardson, fungerende direktør i KORO. Foto: Trond Isaksen, KORO.

I replikken «Et monument til Anders Behring Breivik» retter Farhad Kalantary kritikk mot KORO for sammensetningen av kunstutvalget til minnestedene etter 22. juli. Kalantary foretar en billedanalyse av kunstutvalgets gruppebilde, og konkluderer med at billedkomposisjonen – sammensetningen av utvalgets syv medlemmer – viser til den samme hvithetsideologien som Behring Breivik representerer. 

Kritikken rammer KORO som institusjon og utvalgets medlemmer. KORO ser derfor behovet for å informere om utvalgets sammensetning, og de prosedyrer som ligger til grunn for oppnevningene.  

I oppdragsbrevet fra Kulturdepartementet står følgende: «Kunstutvalg og jurysammensettingen følger retningslinjene for slike saker, men AUF, Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og en representant oppnevnt av regjeringen skal være medlemmer i kunstutvalget og juryen.». Utover disse har KORO oppnevnt to kunstkonsulenter, samt at utvalget er styrket med en arkitekt og en representant fra Statsbygg.

Arkitekten og de to kunstkonsulentene er valgt av KORO. Mens arkitekten er oppnevnt direkte, har KORO et eget konsulentregister som samtlige konsulentoppdrag utlyses gjennom. Tatt i betraktning dette prosjektets særegne karakter, brede interesse og utfordringer, valgte KORO i dette tilfellet også å utlyse oppdraget i Morgenbladet. Dette for å sørge for en mest mulig åpen prosess, samt å forsøksvis øke søkergrunnlaget. 

Regjeringen oppnevnte selv sin representant. Når det gjelder AUF og Nasjonal støttegruppe har KORO kontaktet organisasjonene sentralt og bedt dem foreslå kandidater til utvalget. Selv om det er KORO som formelt oppnevner utvalget, har ikke KORO lagt føringer for deres forslag, men godkjent deres oppnevninger uten overprøvelse. Tilsvarende prosedyre ble valgt ved oppnevning av Statsbygg sin representant. 

KORO er svært fornøyd med samtlige oppnevninger til dette utvalget. Resultatet har blitt et utvalg med gode forutsetninger for å kunne gjennomføre den utfordrende oppgaven det er å etablere disse minnestedene.

Men Kalantary har rett i at resultatet er et «hvitt» kunstutvalg, noe som dessverre nok er regelen heller enn unntaket i våre utvalg. Her deler KORO Kalantarys bekymring, og vi arbeider bevisst med å gjøre kulturelt mangfold til et gjennomgående trekk ved vår virksomhet. Dette fordi et flerkulturelt perspektiv gir et riktigere bilde på de menneskelige ressursene som representerer vårt samfunn i dag. Men en visjon om mangfold er likevel ikke nok. KORO må derfor kontinuerlig arbeide med dette som mål.

Kari Richardson, fungerende direktør i KORO og Mari Aarre, seniorrådgiver

Article in English

Leserinnlegg