Kritisk dystopi eller døde antikviteter

Ansatsen til medieanalyse og kritikk av maleriets status synes å smuldre vekk når det viser seg at enkeltdelene i utstillingen er priset hver for seg.

Ansatsen til medieanalyse og kritikk av maleriets status synes å smuldre vekk når det viser seg at enkeltdelene i utstillingen er priset hver for seg.


Maleren og installasjonskunstneren Reidar M. Kraugerud gjorde seg først bemerket som kunstner på 80-tallet gjennom sin deltakelse i kunstnergruppen Provins, som gjennom et ekspressivt og lidenskapelig malerisk uttrykk ønsket å integrere internasjonale avant-garde-tendenser i norsk kunstliv. Gjennom årene har Kraugerud fortsatt å jobbe både med ulike materialkonstruksjoner og med malerier og han har vært spesielt opptatt av å utforske det han beskriver som et «før-moderne billedsyn».

Utstillingen Uprising – Scenes of Dreams and irrationality som for tiden vises på Galleri Trafo i Asker har også et klart tilbakeskuende fokus. Dette ble nydelig illustrert av en hendelse i gallerilokalet. En gammel mann sto og lente seg tungt mot en frittstående installasjon midt i rommet, mens han studerte maleriene på veggen bak. Det falt ham åpenbart ikke inn at denne ansamlingen gjenstander kunne ha noe med utstillingen å gjøre. Der han sto kunne han inngått i utstillingen som en legemliggjøring av et av dens viktigste temaer, nemlig lengselen etter det forgangne, og det ugjenkallelige tapet av den maleriske inderligheten. Da han etter kort tid vennlig ble bedt om å ikke berøre kunstverket, stirret han himmelfallen og fremmedgjort på installasjonen, før han tydelig forvirret ruslet mot utgangen, mens han skottet uforstående fra maleriene på veggen til installasjonen på gulvet, som om han ikke kunne få det til å henge sammen.

Reidar M. Kraugerud, Uprising – Scenes of Dreams and irrationality, Galleri Trafo.

Selvsagt er det få som lar seg sjokkere på denne måten i et gallerilokale i dag. Vi er blitt vant til at kunst kan være så mangt, og at kunstnere ikke lenger velger ett enkelt medium å uttrykke seg i gjennom. Likevel var det med en viss forståelse jeg iakttok hans forvirring, for det er utvilsomt et relativt schizofrent univers vi konfronteres med. Utstillingen kan grovt deles inn i tre deler. En del omfatter den nevnte installasjonen, som består av en stilasheis stablet full av uklare fotografier og TV-stillbilder. Den andre delen består av tre malerier på pleksiglass, og en veggskulptur i kompaktlaminat, som tematisk er bundet sammen til en helhet av tekstbrokker og løsrevne ord skrevet rett på veggen. Den tredje delen omfatter et tjuetalls pastost utført og drømmeaktige landskapsmalerier. Disse fremstår som tre klart adskilte installasjoner, men som gjennom de åpenbare kontrastene aksentuerer hverandres uttrykk.

På tross av formmangfoldet opplever jeg at utstillingen har en tilsynelatende klar logikk. Det virker som om Kraugerud forsøker å foreta en slags medieanalyse, eller sette opp en analogi mellom maleriets førmoderne status, og mediebildets rolle i dag. Mot den massive maleriske bakgrunnen stiller han i heisinstallasjonen frem TV-bildene som et dagens motstykke til det maleriet en gang var. Heisen kan også forstås som et bilde på den romantiske tanken om den maleriske transcendens som noe stigende, som også antydes i utstillingstittelen – men fremfor alt er det en metafor for det moderne liv. Werner von Siemens oppfinnelse av den elektriske heisen i 1880 medførte som kjent en revolusjon innen arkitektur og byutvikling, da det plutselig ble mulig å bygge skyskrapere.

Reidar M. Kraugerud, Uprising – Scenes of Dreams and irrationality, Galleri Trafo.

I pleksiglassmaleriene er det en annen revolusjon det handler om, nemlig den franske. Den franske revolusjon er blitt stående som et bilde på overgangen til den moderne tid. Bildene viser tre av revolusjonens ledere; Hébert, Danton og Robespierre. Maleriene er skissemessig utført i en kjølig koloritt og med en strek tydelig inspirert av Toulouse Lautrec og Edvard Munch. Et Robespierre-sitat, der han hevder at forræderiet lever videre på tross av, og gjennom forrædernes straff, er skrevet på fransk med store bokstaver på veggen over bildene. Dette sitatet sammen med de løsrevne ordene Bastille og Bonaparte danner en tekstlig ramme rundt de tre maleriene og de fragmenterte laminatplatene som spriker til alle kanter, og som fremstår som et slags skulpturelt uttrykk for revolusjonens indre splittelse.

Også oljemalerier danner innbyrdes et slags helhetlig uttrykk. På den ene veggen er 20 små malerier hengt opp i et tett, regelmessig mønster, som en munter parafrase over 1800-tallets salongpresentasjon. Men der man i salongen viste et bredt spekter av ulike kunstnere og uttrykk, møter man her ganske ensartede landskaper som bare skiller seg fra hverandre gjennom små koloristiske og topografiske forskjeller. Bildene er malt i en dyster uhyggesvanger koloritt, som kan minne om Håvard Vikhagens arbeider, bare mange hakk mindre virtuost. Bildene er faktisk i sin summariske utførelse slående talentløse. Deres parodisk ekspressive og «inderlige» uttrykk danner en virkningsfull kontrast til den nesten Warhol-aktige serialiseringen. Tross dette masseproduserte preget er bildene gitt romantiske, meningsladede titler som Blå time, Kraft fra ukjent jord, Før demring og Landskap som forsoning. Billedveggen kan oppleves som en tematisering av maleriets tapte kapasitet som uttrykksform. Der de henger på veggen i rekke og rad, som i en butikk, kan bildene også forstås som en kritisk kommentar til maleriets status som salgsvare. Både antallet bilder og den tilsynelatende raske utførelsen får hele veggen til å fremstå som et grelt bilde på den maleriske praksis som en ren rutinebeskjeftigelse, der maleren «ekstatisk» smører opp noen malerier med fynd og klem, med et sideblikk til IKEA-vårens fargepreferanser.

Reidar M. Kraugerud, Uprising – Scenes of Dreams and irrationality, Galleri Trafo.

For det er vel et helhetlig verk?, spurte jeg meg selv og mønstret verkslisten. Og da fikk jeg se noe underlig. Alle bildene i utstillingen, både de som uttalt er del av en installasjon, og der de bare naturlig inngår i en mer åpen helhet, er priset enkeltvis, som selvstendige kunstverk i sin egen rett. Denne oppdagelsen gjorde meg skuffet i det jeg så hele den kritiske rammen smuldre vekk for øyene på meg. Tilbake hang bildene på veggen som døde antikviteter på et marked.

For det er ikke uvesentlig om bildene betraktes som enkeltverk ved siden av hverandre, eller om de inngår i en større helhet. Når maleriene selges hver for seg går prosjektets helhetlige logikk i oppløsning. Og slik jeg ser det er helheten alt i dette prosjektet. Det er jo nettopp i kontrasten mellom delene og helheten at det kritiske potensialet ligger. Det er heller ikke lett å opprettholde forståelsen av verkene som en kritikk av maleriet som vare, når hvert av maleriene faktisk er til salgs. På denne måten går prosjektet fra å fremstå som en kritisk dystopi, til ikke å være annet enn dyster prosaisk virkelighet.

Ja vel, så kan det hende at disse bildene er blodseriøse og inderlige arbeider, og at det slett ikke finnes noen slik helhetlig logikk nedfelt i prosjektet. Men det er jo like fullt et faktum at de et kort øyeblikk, da de fremsto som en installasjon, for meg fungerte som en tankevekkende malerisk dystopi, en ganske treffsikker og modig kritikk. Og det i seg selv må vel tross alt telle for noe.

Comments (4)