Unik satsning på kritik

Region Hallands nya kulturplan innebär att kritiker kommer att kunna söka stöd på samma sätt som andra kulturutövare. En residensverksamhet för internationella kritiker är också under utveckling.

Erik Olson, Sökaren, 1935. Verket är del av samlingen på Mejllby Konstmuseum i Halmstad, Halland.

För första gången i Sverige lyfter en region fram konst- och kulturkritik som ett särskilt intresseområde. Det är Region Halland som i sin nya kulturstrategi och kulturplan för 2021–2024 antagit förslaget som söker stärka kritikens ställning genom att beskriva kritiken som ett konstområde och dess utövare som kulturskapare. I och med detta kommer kritiker att kunna söka stöd på liknande sätt som utövare inom andra konstformer.

– Vi har i många år pratat om att medielandskapet förändrats i Halland och vi vill nu väcka intresse för kulturen här och då ser vi konst- och kulturkritiken som en viktig del i detta, berättar Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Enligt Lovisa Aldrin startade samtalat om kritikens ställning för flera år sedan, med bland annat Eva Nyhammar som är förvaltningschef Kultur och skola. Lovisa Aldrin menar att kulturkritiken är näst intill obefintlig i regionen men hon är intresserad av att lyfta den för att på så sätt också lyfta den kultur som görs i regionen.

– Redan 2015 talade vi om problemet med lokalpressen och hur kulturen i regionen ska nå ut till medborgana. I detta fanns tankar kring hur vi kan öka kritikens intresse för kulturen i regionen. 

I kulturplanen beskrivs kritiken som en betydelsefull del av samtidens kulturella förståelse och att «Den regionala kulturen saknar i hög grad sina kritiska granskare och samtalare. Det kritiska och djupa samtalet om konstens roll i samhället uteblir, något som på sikt försvagar det demokratiska bygget.»

På frågan om detta nya ekonomiska stöd kan komma att bli instrumentaliserande, eller ett sätt att föra fram politiska målsättningar, något som nyligen fått kritik i en rapport från Myndigheten för kulturanalys, menar hon att uppfattningen baseras på oförståelse.

– Dessa pengar kommer inte användas för att påverka kritikerna att skriva på ett visst sätt, menar hon. Man kanske inte förstår regional styrning om man tror att det är riktade pengar eftersom hela systemet är uppbyggt på samma sätt som för andra fria konstarter.

Vad detta beslut nu innebär är att kritiker och kulturskribenter kan söka regionalt kulturstöd för att skriva om konst och kultur som skapas eller presenteras i Halland. Beslutet innebär också möjlighet att i framtiden bjuda in internationella kritiker för att skriva i den residensverksamhet som är under utveckling, säger Lovisa Aldrin. 

Som en del av förslaget kommer regionen även utveckla kritikstöd för författare genom kritiksamtal samt något som beskrivs som «deltagarkritik». Detta går ut på att en intresserad allmänhet under ledning av en professionell kritiker ska lära sig grunderna i ’kritik’ för att sedan själva skriva texter eller genomföra samtal om konst och kultur. 

– Med detta vill vi på ett större sätt stödja och hjälpa att hitta arenor för öppna kritikersamtal. Exempelvis har vi haft detta som ett viktigt inslag efter en föreställning, filmvisning eller en utställning där kritikersamtalet öppnar upp en helt ny dimension till verket, menar Lovisa Aldrin.


Leserinnlegg