Kunst versus «lokale aktiviteter for lokale barn»

– Det er veldig synd om Moss kommune kutter støtten til Punkt Ø, sier kulturminister Anniken Huitfeldt til Kunstkritikk. Men ordføreren i Moss mener det er viktigere for mossingene med lokale aktiviteter som fotball og turn.

Kulturminister Anniken Huitfeldt ved åpningen av den 6. Momentumbiennalen, 18. juni 2011. Foto: Jonas Ekeberg.

Forrige uke vedtok bystyret i Moss et forslag fra det borgerlige styringsflertallet om å kutte 500 000 i den årlige støtten til Punkt Ø, Fylkesgalleriet i Østfold, som drifter både Galleri F15 og Momentum-biennalen. Grunnet en aksjonæravtale mellom kommunen, fylkeskommunen og staten, kan dette medføre et samlet kutt på 2,5 millioner.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier til Kunstkritikk at hun synes det er veldig synd om Moss kommune kutter støtten til Punkt Ø.

– Jeg åpnet Momentum-biennalen i år, og er svært imponert over hva de har fått til, sier Huitfeldt. Hun presiserer, angående det statlige tilskuddet:

– Punkt Ø er en institusjon i det nasjonale museumsnettverket, der hovedregelen er at Kulturdepartementets tilskudd vanligvis ikke skal utgjøre mer enn 60 % av samlede offentlige tilskudd. Kulturdepartementet har likevel ikke et formelt grunnlag for å foreta en avkorting av det statlige tilskuddet i 2012. Men dersom vedtaket i Moss innebærer en tilsvarende reduksjon av de samlede lokale/regionale tilskudd til Punkt Ø, representerer det for Kulturdepartementet et dårlig signal for våre vurderinger i forbindelse med utarbeidelsen av 2013-budsjettet.

Ille dårlig butikk

Styreleder i Punkt Ø Ingjerd Schou, sier til Kunstkritikk at situasjonen nå oppleves som dramatisk for en liten institusjon med både lokale, nasjonale og internasjonale oppgaver. Hun forteller at det er innkalt til ekstra styremøter for å se på hvilke kutt som må gjøres i budsjettet for 2012, og varsler at det kommer til å berøre ansatte.

Styreleder for Punkt Ø, Ingjerd Schou, ved åpningen av den 6. Momentumbiennalen, 18. juni 2011. Foto: Momentum.

I forbindelse med vedtaket i bystyret ble det lagt ved en verbal føring hvor det heter at Moss kommune som deleier av Punkt Ø skal gå i dialog med de andre eierne for å avklare Punkt Øs utvikling. «Det må være et mål at Punkt Øs aktiviteter blir sterkere forankret i lokalsamfunnet og at de samtidig effektiviserer driften og samspiller med andre lokale aktører», sies det der. Schou reagerer på formuleringen om at aktivitetene skal bli «sterkere forankret i lokalsamfunnet», da hun mener kuttet vil komme til å ramme også det lokale tilbudet.

– Moss kommune må si hva de mener med sitt verbalforslag. Vi forventer å bli underrettet av ordføreren om hvordan de forholder seg til de andre eierne, sier Schou.

Hun påpeker at kommunen på grunn av kuttet på 500 000 ikke bare risikerer å miste 2 millioner i støtte, men at det også handler om et større regnskap, i forbindelse med at Punkt Ø og Momentum trekker folk utenfra til byen.

– Kuttvedtaket er rett og slett «ille dårlig butikk», for å si det på østfoldsk, sier Ingjerd Schou. Hun legger til at denne saken også kan komme til å bli «juristmat» ettersom det dreier seg om en juridisk bindende avtale som Moss kommune nå har brutt.

Lokale politiske prioriteringer

Ordføreren i Moss, Tage Pettersen (Høyre) hevder overfor Kunstkritikk at kommunen har en tett dialog med fylkeskommunen, med flere av styremedlemmene og direktøren i Punkt Ø.

– Vi er opptatt av en tett dialog og opptatt av å se hvordan vi kan gjennomføre denne omprioriteringen i vårt budsjett på en måte som rammer Punkt Ø minst mulig, sier Pettersen.

Styreleder i Punkt Ø, Ingjerd Schou, sier til Kunstkritikk at hun mener at man må se disse midlene i en større sammenheng. Er det ikke økonomisk korttenkt å kutte 0,5 mill når dere da samtidig risikerer å miste tilskudd på 2,0 mill?

Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H). Foto: Terje Holm.

– Dette er lokale politiske prioriteringer og jeg regner med at bystyrets flertall ikke mener det er korttenkt. Det handler jo også om hvorvidt institusjonen har en god forankring lokalt eller ikke, og det er noe vi nå er i gang med å fokusere på.

Galleri F15 og Momentum trekker til seg et nasjonalt og internasjonalt publikum – Punkt Ø setter Moss på kartet. Man skulle tro at kommunen ville anse det som positivt. Hva mener dere egentlig med at dere ønsker en «sterkere lokal forankring»? Er ikke disse kunstinstitusjonene også et fantastisk tilbud til innbyggerne i en liten by som Moss?

– I en ideell verden med romslig kommuneøkonomi kunne jeg vært enig, men i en trang kommuneøkonomi hvor det må prioriteres er virkeligheten en annen. Det fremlagte budsjettet var skåret ned med 4 mill til kulturformål og dette rammet lokale lag og foreninger meget hardt. Derfor måtte vi omprioritere til lokale tiltak og i den sammenhengen kommer dette med lokal forankring inn. Hvis man må velge betyr det mer for mossinger at fotballklubben, turnforeningen eller vår lokale scene med lokale aktører har aktivitet enn god omtale av Momentum i tyske aviser. Punkt Ø er fortsatt en av våre desidert største poster på kulturbudsjettet.

Kuttene begrunnes ut fra en satsning på barn og unge. Men Punkt Ø arbeider jo rettet mot barn og unge – de arrangerer skoleutstillinger, vandreutstillinger i Østfold, og de tar imot besøkende skoleklasser. Dette tilbudet vil også bli rammet av kuttet. Hva tenker kommunen egentlig at satsningen på barn og unge skal innebære?

– Da tenker vi først og fremst på lokale aktiviteter for lokale barn. Og det er fullt mulig for Punkt Ø å fortsatt kunne tilby aktiviteter for barn og unge med et budsjett på nesten 14 millioner, hevder ordfører Tage Pettersen.

Kunnskap er nødvendig, også i Moss

– Moss kommunes kutt vitner om et lokalmiljø som har bestemt at det ikke er plass til samtidskunst i institusjonell forstand i sin by, sier leder av Hordaland Kunstsenter i Bergen, Anne Szefer Karlsen til Kunstkritikk.

Anne Szefer Karlsen, leder for Hordaland Kunstsenter.

– Situasjonen i dag er at mange norske kunstinstitusjoner knapt har nok faste midler til å ha tak over hodet og faste ansatte, og dette fører med seg at mye tid går med til å formulere prosjekter og søke støtte til disse som er skreddersydd ulike støtteordninger. Dette er en uheldig utvikling og vil ikke føre med seg nytenkning eller utvikling av kunstinstitusjonsfeltet. Moss kommunes kutt vil i praksis føre til at Punkt Ø ikke vil kunne utvikle gode prosjekter. Punkt Ø kommer, i likhet med mange andre institusjoner, til å bruke all sin energi på å overleve, ikke leve, sier Anne Szefer Karlsen, som også er nestleder for Landsforeningen Kunstsentrene i Norge. Styreleder i foreningen, Kristine Natvig ved Kunstsenteret i Oppland, sier til Kunstkritikk at hun mener kuttvedtaket er en svært uklok avgjørelse fra Moss kommune, med tanke på den kvaliteten Punkt Ø og Momentum har gitt den nordiske kunstscenen.

Kristine Natvig, leder for Kunstsentrene i Norge.

– Jeg blir aller mest skremt av hvor sårbare regionale kunstinstitusjoner som Punkt Ø er. Deres økonomiske driftsmodell er i utgangspunktet god, men når Moss kommunes kutt på 500 000 medfører et totalkutt på 2,5 mill sier det seg selv at ordningen har store svakheter fordi modellens intensjon blant annet er å demme opp for slike skiftende vindretninger i lokalpolitiske klima. Kultur er sjelden et felt med egne politiske komiteer og kommer ofte sekundært i økonomiske prioriteringer etter skole, eller næring. Samtidig er lokalpolitikeres ofte manglende forståelse for profesjonell kunst er et velkjent fenomen. Dermed havner vi en runddans hvor vi stadig må argumentere for kunstens legitimitet instrumentelt – den fyller hotellene, eller underholder barna våre. Når denne retorikken råder er vi dømt til å tape. Utfordringen vår er å bli tydeligere som samfunnsaktører og kommunisere at vi produserer kunnskap. Og kunnskap er helt nødvendig, også i Moss, sier Kristine Natvig til Kunstkritikk.

Leserinnlegg