Internasjonalgalleriet

Samlingsutstillingene i Nasjonalgalleriet har tidligere anlagt et nasjonalt perspektiv. Nils Ohlsen synliggjør i stedet hvor internasjonal norsk kunst har vært.

Polykleitos Hode til Polyklets Hermes, marmor (Foto: Nasjonalgalleriet/ Teigen)

Når Nasjonalgalleriet i disse dager presenterer sin tredje samlingsutstilling på under et tiår, kan det virke som selve utstillingsformatet har mistet mye av potensialet som intervensjon. Der «alle» for noe år siden snakket om museet, indikerer den matte responsen på vårens nymontering at museet ikke lenger er noe folk har sterke meninger om. Først og fremst skyldes nok dette at den nye avdelingsdirektøren for eldre og moderne kunst, Nils Ohlsen, har kuratert en utstilling som er tradisjonell i den forstand at den er strengt kronologisk ordnet. Men fraværet av debatt er antagelig også et uttrykk for at man nå har forsonet seg med at Nasjonalgalleriets samlingsutstillinger utgjør én av mange mulige historiske narrativer og ikke skal betraktes som den endelige historien om norsk kunst. Unntaket er Aftenpostens Lotte Sandberg som kritiserer museets ambisjoner om «å vise hele kunsthistorien, fremfor å forholde seg til basisutstillingens format og ideologi». Men hva er egentlig samlingsutstillingens format og ideologi? Kan man overhodet nærme seg dette som en essensiell størrelse, slik Sandberg synes å gjøre? Hva det siste tiårets skiftende nymonteringer har demonstrert er vel nettopp det motsatte, nemlig at basisutstillingen er en museal form som er i stadig endring. Nasjonalgalleriets nye versjon representerer i denne sammenhengen ikke noe paradigmeskifte, heller et fokusskifte. Ved å holde seg til en kronologisk presentasjon tones spørsmålet om hvordan fortiden fortelles ned. Isteden åpnes det for en bredere diskusjon om hvilken, eller hvilke, norske kunsthistorie(r) museet skal fortelle.

Livets dans: Samlingen fra antikken til 1950.
Borghild Røed Lærum, Lucas Cranach, Orazia Gentileschi, Theodor Kittelsen, Trine Søndergaard
Nasjonalgalleriet, Oslo

 

Tidsmessig spenner den nye samlingsutstillingen vidt. Ambisjonen synes å være å gape over hele den vestlige kunstens historie. Den kronologiske rundgangen begynner med antikken, et valg som Ohlsen begrunner med at Nasjonalgalleriet har en god antikksamling som få kjenner til. Ett av høydepunktene er den romerske kopien av Polykleitos’ Hermes-hode, visstnok den beste i sitt slag. De to rommene med antikke skulpturer er viet henholdsvis gudefremstillinger fra den greske antikken og romerske portrettbyster. De romerske skulpturene ledsages av Jocob van der Ulfts maleri av en romersk havn. Ved å trekke inn 1600-tallets billedliggjøring av antikken synliggjøres og hvordan det å forholde seg til historien alltid dreier seg om å forholde seg til skiftende forestillinger om den. Her, og andre steder, makter Ohlsen med enkle pedagogiske grep å formulere noen av grunnlagsproblemene i kunsthistoriefaget.

Lucas Cranach d.e. Gullalderen, 1530. (Foto: Jacques Lathion)

Den kronologiske ferden fortsetter med russiske middelalderikoner. At også Norge hadde en rik maleritradisjon i Middelalderen, i form av alterfrontaler (bemalte panelmalerier som dekket forsiden av kirkealteret), finnes det ingen spor av i Nasjonalgalleriets samling. Det er litt synd, med tanke på at Norge er det enste landet i verden hvor denne typen panelmaleri har blitt bevart. Det påfølgende Renessanserommet byr ikke på mer enn seks bilder, med Lukas Cranach den eldres Gullalderen som høydepunkt. I dette lille rommet gjør den strenge periodeinndelingen det plutselig veldig tydelig hvor omfattende hullene i vår nasjonale kunstsamling er. Men å synliggjøre manglene kan være vel så fruktbart som å skjule dem. Nasjonalmuseets skrantne renessansesamling kan blant annet fungere som en påminnelse om at Norge i mange århundrer var i union med et Danmark som skattet i hjel det samfunnssjiktet som kjøpe og samlet kunst i resten av Europa.

Orazia Gentileschi Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode, 1611, olje på lerret (Foto: Jaques Lathion)

I Barokksalen er utvalget større. Barokk-kunstnernes interesse for psykologisk ladete situasjoner er ivaretatt av italienske carrivagister som Orazia og Artemisia Gentileschi, og flamlendere som Anthonis van Dyck. Periodens fascinasjonen for verdens stofflighet og forgjengelighet kommer til syne i en rekke stilleben. Langaard-salen har til tider fremstått som et mal apropos i forhold til de omliggende rommene. Der Sune Nordgren løste problemet ved å nedmontere hele rommet, har Ohlsen valgt å knytte Langaards donasjon tettere opp til resten av samlingen ved å forvandle den utenforliggende salen til barokkrom. Slik utvides den historisk konteksten for kunsten i Langaards samling, samtidig som den nå glir friksjonsfritt inn i den kronologiske fortellingen.

 

Veien går oppskriftsmessig videre til Romantikken som er viet to rom. I det siste av dem begynner den viktigste nyvinningen å manifestere seg. J. C. Dahls Dresden i måneskinn er her hengt sammen med et måneskinnsbilde av læreren Caspar David Friedrich. Denne monteringen synliggjør ikke bare den sterke påvirkningen fra lærer til elev, men også forskjellene mellom dem. Da Dahl ble Norges første maleriprofessor i Düsseldorf, og ble forbilde for en ny generasjon elever var det blant annet med en mer atmosfærisk malermåte enn forgjengeren Friedrich. Monteringen av 1800-tallets norske maleriprofessorer i Tyskland gir ikke bare et bilde av hvordan nye retninger ble importert til Norge, men også hvordan norske kunstnere befestet dem i utlandet. I følge Ohlsen har det vært viktig å tydeliggjøre dialogen mellom norsk og internasjonal kunst, en intensjon som forfølges med stor konsekvens gjennom hele utstillingen. Av de 450 verkene som visere er halvparten norske, resten er europeiske. Franske impresjonister vises for eksempel sammen med Christian Krogh og Edvard Munch. Dermed trer Manets betydning for Krogh og den mer pointillistiske impresjonismens påvirkning på den unge Munch krystallklart frem. Norske kubister som Ragnhild Keyser, Borghild Lærum og Thorvald Hellesen vises sammen med Picasso og Léger. Ikke minst Léger spilte en viktig rolle for norsk kubisme som lærer for Keyser og Lærum, og som Hellesens viktigste inspirasjonskilde på 1920-tallet. Ohlsens nyopphengning klarer i det hele tatt bedre enn tidligere basisutstillinger å vise det komplekse nettverket av påvirkninger, reaksjoner og felles interesser som har utspilt seg mellom norske og internasjonale kunstnere. Dermed synliggjøres også den moderne kunstens fundamentalt internasjonale karakter, og bildet av Norge som kulturell provins utfordres.

Borghild Røed Lærum Banearbeidere på Høvik, 1916, Olje på lerret(Foto: Jacques Lathion)

 

Når det kommer til Munch vises fortsatt de fleste arbeidene i Munch-salen, men man har og forsøkt å pirke borti fortellingen om Munch som ensomt geni ved å montere Vigelands lille bronsefigur av en skrikende mannsfigur (laget året før Skrik) ved inngangen til Munch-salen. Ohlsen uttalte i forbindelse med åpningen at han har vært opptatt av å synliggjøre Munchs internasjonale virkningshistorie. Og rett nok finner vii en av salene tyske ekspresjonister som jobbet videre med den visuelle og idémessige arven fra Munch. Her er August Macke, Max Pechstein og Erich Heckel, men merkelig nok ingen arbeider av Munch. Her glipper Ohlsons ellers så didaktiske historiefortelling.

Et annet viktig grep er at tegninger, pasteller og grafikk endelig er trukket inn i basisutstillingen. Nasjonalgalleriets 50 000 papirarbeider har hittil levd et relativt tilbaketrukket liv i Kobberstikkavdelingen. Nå har noen av dem funnet veien ut i salene liggende i store (om ikke spesielt pene) arkivskap. Det er en fremvisningsform som har mange fordeler. En ting er at publikum nå får mulighet til å komme nærmere den kunstneriske prosessen ved å studere forholdet mellom tegning, oljeskisse og ferdig maleri. Et annet pluss er at noen av de omfattende hullene i malerisamlingen delvis dekkes av papirarbeidene. Barokksalen mangler for eksempel malerier av Rembrandt, men åpner man en skuff finner man trykk av den nordeuropeiske barokkens mester som utfyller bildet av perioden. At arbeidene ligger i skap, og ikke er montert på vegg, gjør det også mulig å foreta raske skift, og, ikke minst, å stille ut lysømfintlige verk.

Theodor Kittelsen Nøkken, 1892 (Foto: Jacques Lathion)

I tre fordypningsrom er den kronologiske historiefortellingen forlatt til fordel for tematiske dypdykk. Ett av disse er det såkalte «Eventyrrommet». Selv om ideen om et eget eventyrrom lukter kulturpolitisk motivert barnefrieri, fungerer faktisk dette lille, dunkle kammeret også godt for voksne. Her er bilder av Paulie, Werenskiold, Munthe, Kittelsen og flere. Ikke minst kommer Kittelsen til sin rett med en rekke malerier og tegninger. Hans Nøkken er ett av arbeidene som av konserveringsmessige grunner ikke har vært stilt ut på noen år. Nå stirrer det igjen mot oss med sitt ville, fluoriserende blikk i det man uforvarende trekker ut en arkivskuff. Det store mysteriet er fraværet av Norges kanskje mest interessante eventyrtegner, Louis Moe. Hvis forklaringen ligger i at museet ikke er i besittelse av noen av Moes arbeider, bør han umiddelbart settes opp på innkjøpslisten.

 

Det andre av temarommet er viet oljeskisser. Hele 71 mindre bilder er her montert tett i tett. Det er en oppstilling som ikke bare gjør det mulig å fordype seg i oljeskissen som medium, men som også gir en alternativ innfallsvinkel til utviklingen i norsk kunst i det 19. århundre. Det siste nye rommet er Prosjektrommet – et rom for skiftende utstillinger der en eller flere samtidskunstnere inviteres til å gå i dialog med samlingen. I Blyge blikk, den først av disse fokusutstillingene, er Trine Søndergaards fotografier av kvinner i tradisjonelle hodeplagg fra den danske øya Fanø montert side ved side med Tidemanns tegninger av norske bondekvinner i bunadshuer og skaut. Selve ideen om et utstillingsrom der samtidskunstnere kan kommentere, kontekstualisere og aktualisere historiske arbeider er strålende. Men Blyge blikk gir prosjektet en dårlig start. Forskjellene mellom tegning og fotografi, eller da og nå, er ikke tilstrekkelig til å kaste nytt lys på hverken Tidemann eller Søndergaards bilder. Inntrykket av at denne mini-utstillingen er for dårlig tenkt forsterkes dessuten av den litt famlende veggteksten.

Trine Søndergaard Blyge blikk, 2006

Ohlsens strengt kronologiske nyopphengning, organisert rundt perioder og retninger, representerer i utgangspunktet den meste ordinære måten å fremstille en nasjonal kunsthistorie på. At det ikke var den eneste mulige måten, ble for mange først klart da museet under Sune Nordgrens ledelse presenterte Kunst 1. I de store salene ble kronologien forlatt til fordel for tematiske undersøkelser av landskapet, menneskekroppen etc. I ettertid er det lett å se at Kunst 1s viktigste funksjon var at den kom til å fungere som en metautstilling om samlingsutstillingens idelogi, funksjon og grenser. Som faglig fundert historiefortelling kom den til kort. Ikke minst skyldtes det at koblingene mellom norsk og internasjonal kunst forsvant i den tematiske organiseringen. Da Nils Messel med Kunst 3 skulle bringe tingene tilbake til det de mer reaksjonære kritikerne definerte som samlingsutstillingens normaltilstand var kronologien igjen på plass. Dessverre fulgte også et ensidig, og forskningsmessig utdatert, nasjonalt fokus med på lasset. Mye av den utenlandske kunsten ble nå samlet i én sal, uten å vise forholdet til parallelle bevegelser i norsk kunstliv. Det er denne forhistorien man bør ha i bakhodet når man skal bedømme Livets dans. I et Nasjonalgalleri der samlingsutstillingene i stor grad har anlagt et nasjonalt perspektiv, bidrar Ohlsens nyopphengning til folkeopplysningen ved å synliggjøre hvor internasjonal norsk kunst har vært. Dette gjøres med stor grundighet og oppfinnsomhet og med såpass mange nyanser at utstillingen helt klart fremstår som den beste samlingsutstillingen Nasjonalgalleriet har produsert i nyere tid. De mest grunnleggende krav som må stilles til en samlingsutstilling må være at man klarer å gi en forskningsmessig oppdatert fremstilling av kunsthistorien og at denne gjøres tilgjengelig for et stort publikum. Det har Nasjonalgalleriet nå gjort med glans.

Oppdatert 23.05.01 kl. 08:54

Comments (7)