Mot nedleggelse av innkjøpsordningen

I en pressemelding fra Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer idag protesterer de to organisasjonene mot forslaget fra kulturminister Trond Giske om å nedlegge Innkjøpsordningen for samtidskunst i Norsk Kulturråd.

I en pressemelding fra Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer idag protesterer de to organisasjonene mot forslaget fra kulturminister Trond Giske om å nedlegge Innkjøpsordningen for samtidskunst i Norsk Kulturråd.

Norske Billedkunstnere
Forbundet Frie Fotografer

PRESSEMELDING
Ang. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2007.

Velfungerende innkjøpsordning truet med nedleggelse.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2007 foreslår kulturminister Trond Giske å nedlegge Innkjøpsordningen for samtidskunst i Norsk Kulturråd for å desentralisere denne til 15 lokale kunst- og museumsinstitusjoner.

Vi vil på det sterkeste ta avstand fra denne varslede nedleggelsen. Giske begrunner forslaget med sparte administrasjonskostnader, som om de ulike museene vil gjøre innkjøp helt uten administrative utgifter. Vi er for at kunstmuseene i Norge skal få økte midler, men ikke at dette skal gå på bekostning av en ordning som allerede fungerer.
Med dette forslaget risikerer man en langt mer ensrettet samling ved norske museer, samt færre innkjøp av ung norsk samtidskunst. Man svekker samtidig et fagmiljø med unikt gode kollektive ordninger, samtidig vil ikke-kommersielle formidlere av kunst i Norge miste et viktig inntjeningsgrunnlag.

Norsk Kulturråds innkjøpsordning for samtidskunst ble etablert i 1968, og det kjøpes inn verk fra visninger av samtidskunst over hele landet. Verkene fordeles til nitten museer og gallerier som representerer en god geografisk spredning og har inngått avtale med Kulturrådet om oppbevaringsforhold og visning av verkene. Innkjøpsbudsjettet er for 2006 kr 2 150 000, og det ble i 2005 kjøpt inn i underkant av 60 verk. Innkjøpskomiteen har syv medlemmer og seks varamedlemmer bestående av kunstnere bosatt i hele landet som velges annethvert år. Komiteen besøker 10 -20 utstillinger ukentlig for å vurdere innkjøp. Utskiftingen av komitémedlemmer gjennom valg gir en naturlig spredning av kunnskap og kunstsyn som igjen preger innkjøpene. Desentraliseringen av ansvar samt spredning av skjønnsutøvelse som Giske ønsker å oppnå vil svekkes i den foreslåtte ordningen.

Den varslede omfordelingen vil gi 15 kunstinstitusjoner kr 200.000 i ferske innkjøpsmidler. Når de regionale museene får tilført så få midler vil museenes innkjøpsprofil bli langt mer defensiv enn den eksisterende ordningen. Pengene kan like gjerne bli brukt til å kjøpe kunstverk fra tidligere perioder for å komplimentere samlingen. Det er også uklart hvem som vil være ansvarlige for innkjøpene, men det vil være en kvalitativ svekkelse om man mister billedkunstnernes kompetanse i denne prosessen. Særlig unge og uetablerte kunstnere vil bli forbigått om innkjøpskomiteen nedlegges, og man vil gå glipp av viktige verker i fra tidlige perioder i et kunstnerskap. Man fjerner samtidig det som er en reell økonomisk støtte til en allerede dårlig stilt gruppe.

Innkjøpskomiteen kjøper kunstverk fra et vidt spekter av utstillinger og fordi deler av kjøpesummen går til utstillingsstedet, har denne ordningen også støttet ikke-kommersielle utstillingssteder som ofte drives nærmest idealistisk. På grunn av museens beliggenhet vil de neppe kunne videreføre bredden i innkjøp fra disse visningsstedene.
Dette forslaget har ikke vært vurdert av faglige instanser. Vi krever en grundig evaluering av forslaget og at alle de berørte instanser blir hørt før det settes ut i praksis.

Arne Nøst
Styreleder Norske Billedkunstnere

Hedevig Anker
Styreleder Forbundet Frie Fotografer

Comments (3)